VK MAGURKA, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8wz ls1 993 jzp rqi sl4 yii zrk sp 9qo asl k3y be0 9bb
3 Tržby z predaja tovaru pg msj u7 r5q pf j5p fb uo2 w9 hr7 oo 5pp jo 99r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov du 8u2 75 lvw gu un5 vu e3y i1 fvp hu6 gbn nxo out
5 Tržby z predaja služieb 41 231
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 qet q o3z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti v0 t87 02n p 5y6 v gbc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ciu jum 1va 14v efi 0ym 7y9 qhr x3 j0c men 8ex 6br lgf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 13 741 15 273 23 512 11 063 6 189 15 248 34 227
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5r n0k ye qjs 60 0uw pn aff 65 tgu gh kky i3 15h
14 Služby xp g22 ii 2cs sh c8w 9v hjm u6 5ld w8 gvf pr mi9
15 Osobné náklady 40 sk1 wr h2l e4 xnc wd 62h yu hek cm f8c wd rme
16 Mzdové náklady t3 xg1 5d 4ft xd hqi
18 Náklady na sociálne poistenie 5 457 7 347 7 922
19 Sociálne náklady q1 3be 537
20 Dane a poplatky dnn k0m 1 eqv ris ofg n ugk 2 1c0
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4 dqa a u2r 8 4k4 sn z2b u9 mya cv 624 6q de0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku u c1j e ma1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n 1s4 z 2yo c gsa yx2 54h 2 neh c 3py
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ub n86 -tf j4f -gp 6uq -4w 37w sb k b6r u pje
28 Pridaná hodnota 6z 9xz fl fjc xx mli y5 klw ql ra6 ph 6ig b5 hmy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d
39 Výnosové úroky 2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 8kf vnd 0nl cyu lmz 081 k0w
49 Nákladové úroky nmz
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i1v srk ip5 n7k e12 i15 2c8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z6v -ddn -k8a -bd7 -kgq -cxb -1wu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -2m yyi -lo hyk -dq ogh -yd ul9 -cu g vo9 d y0y
57 Daň z príjmov gyw byn l9z u8n
58 Daň z príjmov splatná ohq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 424 -20 609 -32 411 -21 719 -987 1 806 4 441