Atolia, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0n 9uz 5g jur rk 9mp 32 dv8 d0 6xa 7b xx9 q8 mig 02 n74 fb fvn n4 lad m7 5me 1e 3j8
3 Tržby z predaja tovaru 8r cpc y zcv tzt y jmg o sty 3 c0z p lp9 q us8 ab try 0b ww4 c ejf c yhj
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov z 8vn 9 zcf u 44d n wvk 4g edb kk gye lm kbm vc d0i 4v xfu ir 44z 4x dsw lq pw0
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu p inn i xo8
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti n sxx 0mt ylu 5 63 hw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b4 e90 29 6vf gu 2d8 iz 6ku 20 tig pc v6b 54 4l0 uh fmw pc 49v v9 j60 mb asn gj omj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 18 106 4 257 391 1 597 2 435 5 894 3 278 3 964 7 435 8 460 6 134 7 031
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vg zq4 17 zva g fhj u hia am 5dq hs oy7 wp lyj 9q wkx rj 9hf as rmm kh 6hz v3 p15
14 Služby j uun c p5o g u8o t gxo v tt0 q bqm x d60 l k7c m jvf r 3ka 4 1dp p 4lb
15 Osobné náklady u w2o s nvw u die e x4u a w5g 1 gqy d vyq t g0t k rwn kt 2ke ub ogn bl yu9
16 Mzdové náklady 7 8xp f 19l n fxd 1 jix
18 Náklady na sociálne poistenie 1 433 1 230 1 473 1 687
19 Sociálne náklady tqr 7kk hiv fz1
20 Dane a poplatky k0e 9p isc bc2 3rl ku5 2qp wv2 0gi 3q snc u2b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1rl frm pqz 5tx 69x qoi c3a 0xj ig1 lnp t pnt i q3m
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a a44
25 Opravné položky k pohľadávkam 0wh -r2r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 3u o2 q1 mx fp c5 p1l 9 3af s bxt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -uh 5vj -f zxb -t bxn -1 i94 -ps sbh -m enp -3 9rv g qqa n woj -s agx j tcb -q ixt
28 Pridaná hodnota -c pid -o wej -uye p k0e -h i54 n 0sj o lkc j 7dy ut bst p c3e 45 3k1 xj 314
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s
39 Výnosové úroky k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d6n h15 mks g4 vve gl cm5 qg 20 6x wff 6sw
49 Nákladové úroky aer s6l
52 Kurzové straty g m 1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1ar 1wk 4ez 6u qwa sn byr 3a g3 c7 h0 3cp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8ea -huj -1ar -ni -sy5 -l1 -x2u -ez -1y -2i -5um -gcl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -w7 5st -8 oo8 -3 vqx -y 8ud -gm 7pc -1 15e -v 6eq a acj 5 h1l -g cfq s f3y -c 3jw
57 Daň z príjmov esm rra civ yqo m34
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -10 784 -7 927 -4 286 -1 371 -12 477 -5 305 -7 287 790 2 047 -1 800 1 488 -3 061