PK PLAST, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2y6 g0 wbj h 0j5 w wis l 8xb e o99 ag vit na rro by q9d 2g vxt
3 Tržby z predaja tovaru o ezh
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov eu6 6o oj4 2x ea7 y uit
5 Tržby z predaja služieb 6 788 1 817 5 221 6 016 214
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j 1mu r f61 va 8c0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1uz di3 kt 0a2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nog lg 6w0 sk kmg yc d9u 60 hqi vf gxm ij zgq lx 6jw 4 tes 5o e0l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 227 262
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok xet k9 bsa o adv o52 fx2 t myg h6 ez5 2o wr8 gqs 6 ys4
14 Služby 1nr g5 77x w b1u sr tij o oq9 a gst d 22c k nvr 4ww k6e
15 Osobné náklady n 6 ev4 9y1 36l h ny6 z z17 e s52 b nk9
16 Mzdové náklady 3 p l80 uh8 5rx g fi7 g yyf
18 Náklady na sociálne poistenie 1 1 226 220 202 1 429 2 234
19 Sociálne náklady e q7c ynu 2 twz mym
20 Dane a poplatky 7m dg td a2 02c h2 nmo 6p3 t0b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tyr 506 hvq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 0un si b8x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8 m gmx 9b v p c69 fxk 3c bco y np3 y 55u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l -ys 5ni -2 627 -8p 8m4 -2 3vk -te ad5 -iw 291 -za s8v h lty -g 2gt
28 Pridaná hodnota g -39 rtw -5 755 -lr 06y -zju 5o5 -i24 -2 su5 -8 2c8 -o 6gu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3
39 Výnosové úroky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vkj xv oc3 hoe st d8 qxe fz uh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r74 18 ydg l4c gg ox kx4 5k vq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0km -vj -uoz -5jf -my -ef -62g -02 -v8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -h -fe twx -s j2s -4v 0gy -l l49 -go g44 -6s pis -gl kkz m 1sg -e 1mb
57 Daň z príjmov u0k xvx cv2 xn0
58 Daň z príjmov splatná bzd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 -19 575 -3 322 -14 434 -6 242 -12 218 -11 716 -20 360 5 819 -5 720