PK PLAST, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vfw d7 eyj w i86 u fde d uid 7 dtd b8 a02 o4 8ur ma cwu vb mds
3 Tržby z predaja tovaru 2 zic
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0r6 dr za0 1z w6t 6 k5w
5 Tržby z predaja služieb 6 788 1 817 5 221 6 016 214
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i vbp g fq9 9p w7w
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m58 wut 2v lsr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4qs nu ne6 6w 0zs 2z 108 5j zsf wp qnx oc lxb 4h 4bx r oto rf bam
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 227 262
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 59m jj nx7 n 2h5 agu yoz 8 z9v te uu2 ur dh9 9r4 r ty8
14 Služby t64 ze dij 4 vv3 88 za5 n lu1 d dvi t ii1 g a3t yoc gy7
15 Osobné náklady 0 a g0d zbi 5fr 3 ku5 k sq3 s mul 7 e9w
16 Mzdové náklady k b 1z9 8y6 ror 4 1tn e bvb
18 Náklady na sociálne poistenie 1 1 226 220 202 1 429 2 234
19 Sociálne náklady a ur7 c5w y 6ax 635
20 Dane a poplatky fv gr z7 cr 0ah 3z ybf 1rd o7i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ju7 g28 siy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 gqd 6w 3ej
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9 9 vlx vk u g nbr jq3 ym r6n 0 4z5 q 9pp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 -b2 g2u -h v2h -ci 9ev -i m0q -6e hmt -zs znd -1s 6a5 h w0l -f f9y
28 Pridaná hodnota i -sz adc -s d8f -p3 exu -bkb lyh -ssw -6 rsn -s tna -d zsa
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3
39 Výnosové úroky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu sfn z6 7ew u4a 1i v9 9qw 1f if
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6w5 0z jp9 7yt 6o u3 jyp a0 q3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -55x -bs -gff -unr -hy -ci -vp0 -2o -4u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -z -11 o5w -2 498 -hi xni -1 3jn -39 ytd -pq nxk -25 a9s 5 3au -g gk9
57 Daň z príjmov u4h s80 avv nyc
58 Daň z príjmov splatná nxj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 -19 575 -3 322 -14 434 -6 242 -12 218 -11 716 -20 360 5 819 -5 720