ATG Bratislava, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet km 3sl 8 198 c1 6hw dj 7xr w qhu 9 jur
5 Tržby z predaja služieb 14 620 8 725 20 306 21 615 3 798 2 095
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ma5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti e 6yh r8 b ggz zab
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wv kxb l3 8yz cm k5b gw i5w 4s g2q x 2fm
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w pb1 r fjq p8 5al g
14 Služby a4 viv c5 3zy 7c alu s0 loq d t3o c hbz
15 Osobné náklady 2c ugh o r8c h5f ys6 63l 0il
16 Mzdové náklady t ada 0 rg9 s42 7g5 3c7 396
18 Náklady na sociálne poistenie 2 530 2 129 4 4 140 93
19 Sociálne náklady oao 0py
20 Dane a poplatky fj4 2xs x0 0l 11j 6y7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l 3ut
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 9 02e
25 Opravné položky k pohľadávkam t adk
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť kqz j ax dp 9t2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -uy dbn -4t qfs m 3qp 5 5ap -e mk3 -3 p68
28 Pridaná hodnota -pt hd1 -m 90d v do5 p tc6 -i nle -p ajf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 3 r 3
39 Výnosové úroky p 6 c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 vxa d ed9 3 3vq 0 a12 r g4g e oix
49 Nákladové úroky p jhi n nti y 6jh w 159 k k7b b b6p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l83 vhr tv1 un g0 ze
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r od5 -c 4mk -r u5y -p tyn -c 9mk -h 019
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -va iph -by 0iw -i7 e cd7 -q nod -s 248
57 Daň z príjmov l
58 Daň z príjmov splatná 1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 824 -18 132 -44 4 237 -9 173 -3 510