BB SPORT s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 162 189 126 964 170 952 123 753
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet yr4 ot8 yq5 alt 4wd v5u t7c i5i 1zw fjw hpu cju
3 Tržby z predaja tovaru qi5 av7 por r0h nl9 ly8 ql 58o c8 yku 5q9 gt0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov m1 0h8
5 Tržby z predaja služieb 25 126 23 045 7 345 32 301 12 340
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a hkz il it6 0 x5k
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i a3u kw 3 fvp 4 jgo a 3yq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4h6 rnv 37f dw2 64j rvo 8i7 7xw 4d0 0xv 8d1 xon
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 123 590 100 526 131 238 85 176 68 399 110 989
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ei pqf p 7tf n 3ld n2 n3g q 94o m fqd
14 Služby 8 uqu 9 jyi t pt6 f 23a 7 ub6 tp q6p
15 Osobné náklady 91 z6o a jda f t1e 5 61w 5 vx7 5 0tb
16 Mzdové náklady m giy w s91 r wju e z0e
18 Náklady na sociálne poistenie 2 828 1 909 1 571 1 899
19 Sociálne náklady tp
20 Dane a poplatky 4tz isv fcd 0rf k6w 0in
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 l3k k hzl k7 i5i bb pyr 1e r98 gi oo5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y p74 y 425 zg 2ux bo iw8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu e tkj 4 ave
25 Opravné položky k pohľadávkam sij 3 0l8 d onb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v aoi l 3tx p p8u x j85 q fy2 8 a5g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o5e -v57 -m 2gg f 5xq -8 2eu -5 902
28 Pridaná hodnota 82 3g8 b7 hhl c7 2l7 vv idt wl 1qx td w2w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5x y q f 2
39 Výnosové úroky z 9 2 5 c
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek r b
41 Ostatné výnosové úroky s v
42 Kurzové zisky un
45 Náklady na finančnú činnosť spolu scp 2h 2 1ag vux jnl fei
49 Nákladové úroky k 74s ux6 7pm 93r
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky g 5g1 onx
52 Kurzové straty 5m1
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť uz xn c3 ze op 4k
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4ew -2x -6 ae6 -y87 -jx5 -tu0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x5w -jz8 -u xqq u 5p3 -2 ifm -o q2t
57 Daň z príjmov n3z w5h li0 0r6 xkm
58 Daň z príjmov splatná l4h c6s x37
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 558 -1 690 -4 060 214 -7 916 -5 081