Alergo NR, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7p cku 1i f2k h5 5yz 0v fj3 64 r7o 34 ve0 fz iaa
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wn ilj z8 0x5 de z9q 0o 68r 38 cd0 zn vux w8 for
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu brp z 2ym
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti pn3 5 jn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pz eud sq 5xa 8h mys bz 3wb ik 9bl hw 8hv 25 dpy
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1a bls o w3c zf 6a0 1z 5jg la l89 cq 3v7 qr zgg
14 Služby i rdg w xdr v 494 w 5ha se led o z0x 2 09c
15 Osobné náklady 60 jn1 wc 1nc kk tp2 gd vfd uk d1j tu r5u 48 l4c
16 Mzdové náklady 9g zhw
18 Náklady na sociálne poistenie 2 550
19 Sociálne náklady b 0wf
20 Dane a poplatky 7yi nan qrp lqq b6j v0u c4e
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r y5a q r2r 8 euh u xuk 4 vt7 b 06c z lmx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6gi x f4h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wq 4pm 5yh mfw lwg tin 0yi
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti gs abj 2u w18 i2 vmp 3h 73m wi lof 7s khh fy pbq
28 Pridaná hodnota uq v4f 0x c9l i2 dbu iv 9ut 2f f2k fp oj2 nw 8yi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu x 0 g i y
39 Výnosové úroky g 8 0 g 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 26q kdv vj8 yy2 jip tzg u3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1cg uk9 nqj mk0 69z zxo r1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -yit -pan -1u5 -fdt -5cu -w1q -1f
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením to hr9 be qkk p5 joe wr afe u1 204 vu soq zn rqs
57 Daň z príjmov c v6i x 0fi n n68 z rfv v zeq x 0t8 n 0hv
58 Daň z príjmov splatná b sb5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 155 24 220 23 008 17 428 19 298 18 826 18 711