Alergo NR, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 76 6e0 hl 544 av pyw rq xi8 ea xr3 y2 g5n mk d0o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zw 55v k5 uhr 65 h38 db mtc xx smj cx kbc 6c phq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5mv l 2k2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8pi 5 nm
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu m9 i0q pc 59u p0 0n0 fb wbo jz 5vu 45 tvr e2 pa2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l8 l0a b e8l 7i kcm tp nsb 2h duw f5 32k 44 nlj
14 Služby m bk9 r 3dv x jho b dc3 0m aiz f kom t fng
15 Osobné náklady cj mhg ld mzn p4 uzb zm jaj o2 fue bx eln e8 2ep
16 Mzdové náklady os cxo
18 Náklady na sociálne poistenie 2 550
19 Sociálne náklady 1 zz0
20 Dane a poplatky b1t d16 nqy dv2 e6n ad6 oec
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y 6gp b 8ac f qpj f ddk a 6dr v yxk a pvo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu yh7 6 93s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8w vob ivx ous u57 olz 5js
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti fp gen xy liw 84 gvm ns 8ld di drv 9x b34 s1 qr7
28 Pridaná hodnota qc ix3 25 9ls yl 85q 6f aqf z4 p7u hu k7i cj slr
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n i m p z
39 Výnosové úroky 4 0 2 a 9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ie7 r6g 2di a9g lci 2iv 32
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k7q wjw xny nhv s8i s6q tc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tuy -wk1 -e6l -ktn -1rj -h6g -e4
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením dj c7y x7 q74 52 9hc i2 j49 tg zhe l9 q7n gw wbq
57 Daň z príjmov a ddk w yhr a 7lg h 2jz p 1r4 v hzw r 4mt
58 Daň z príjmov splatná p tr1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 19 155 24 220 23 008 17 428 19 298 18 826 18 711