Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike - Podrobnosti

Vložka číslo
1660/B
Dátum vzniku
05.12.2008
Konanie menom spoločnosti
Vedúci organizačnej zložky koná v jej mene samostatne a to tak, že k jej vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripojí svoj podpis. Ustanovenie § 27 ods. 1 písm. d) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách tým nie je dotknuté.
Predmety činnosti
 • prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov (od 22.4.2010)
 • poskytovanie úverov (od 22.4.2010)
 • finančný lízing (od 22.4.2010)
 • platobné služby ako sú vymedzené v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES z 13. novembra 2007 o platobných službách na vnútornom trhu (od 22.4.2010)
 • vydávanie a správa iných platobných prostriedkov (napr. cestovných šekov a bankových zmeniek), pokiaľ tieto činnosti nepatria pod predchádzajúci bod (od 22.4.2010)
 • záruky (garancie) a prísľuby (od 22.4.2010)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy atď.), b) devízami, c) finančnými termínovými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi, alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi (od 22.4.2010)
 • účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb (od 22.4.2010)
 • poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov (od 22.4.2010)
 • sprostredkovanie na peňažnom trhu (od 22.4.2010)
 • správa portfólia (portfolio management) a poradenstvo (od 22.4.2010)
 • úschova a správa cenných papierov (od 22.4.2010)
 • úverové referenčné služby (od 22.4.2010)
 • služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody) (od 22.4.2010)
 • vydávanie elektronických peňazí (od 22.4.2010)
 • zobraziť ukončené
 • prijímanie cudzích peňažných prostriedkov za účelom spravovania alebo vkladu /prijímanie vkladov/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • vykonávanie bezhotovostného platobného styku a zúčtovacieho styku na peňažnom účte pre iných /bezhotovostný styk/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • uzatváranie zmlúv o peňažných úveroch a poskytovanie peňažných pôžičiek /úverový obchod/ okrem osobitných hypotekárnych obchodov podľa § 2 ods. 2 písm. n) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • nákup šekov a zmeniek, najmä diskontovanie zmeniek /diskontný obchod/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • úschova a správa cenných papierov pre iných /depozitný obchod/ okrem činnosti depozitára podľa § 2 ods. 2 písm. o) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v znení neskorších predpisov a zákona č. 594/2003 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov ako kreditné karty a cestovné šeky (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • obchodovanie na vlastný alebo cudzí účet a. so zahraničnými platobnými prostriedkami /devízový a valutový obchod/, b. s nástrojmi peňažného trhu, c. s finančnými termínovanými kontraktmi /futures/ vrátane rovnocenných nástrojov s platbou v hotovosti a kúpne a predajné opcie na nástroje uvedené v písmene a.) a d.) - f.) vrátane rovnocenných nástrojov s platbou v hotovosti /termínovaný a opčný obchod/, d. s úrokovými termínovanými kontraktmi, dohodami o termínovanej úrokovej sadzbe /Forward Rate Agreements, FRA/, úrokovými a devízovými swapmi ako aj swapmi na substančné hodnoty alebo akciové indexy /equity swaps/, e. s cennými papiermi, f. s nástrojmi odvodenými od nástrojov uvedených v písmenách b.) - e.), pokiaľ sa obchod neuskutočňuje v prospech majetku fyzických osôb - nepodnikateľov (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • poskytovanie ručení, garancii a iných záruk pre iných, pokiaľ prevzatý záväzok znie na peňažné plnenia /záručný obchod/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • vydávanie prednostne krytých bankových dlžobných úpisov za účelom použitia zisku v iných bankových obchodoch /vydávanie dlhopisov/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • vydávanie iných pevne úročených cenných papierov za účelom použitia zisku v iných bankových obchodoch /vydávanie ostatných cenných papierov/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • účasť na vydávaní jedného alebo viacerých nástrojov uvedených vyššie pod písmenom b.) - f.) tretími osobami a s tým súvisiace služby /účasť na emisii cenných papierov/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • financovanie prostredníctvom nadobudnutia účastí a ich scudzovanie /kapitálové financovanie/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • nákup pohľadávok z dodávok tovaru alebo služieb, preberanie rizika ich vymáhateľnosti - s výnimkou poistenia úverov - a v súvislosti s tým vymáhanie takých pohľadávok /faktoring/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • vykonávanie peňažných sprostredkovateľských obchodov na medzibankovom trhu (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • sprostredkovanie v oblasti prijímania vkladov /s výnimkou zmluvného poistenia/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • sprostredkovanie v oblasti záručného obchodu /s výnimkou sprostredkovania osobných a hypotekárnych úverov vykonávaného v rámci činnosti realitných maklérov, sprostredkovateľov úverov a majetkového poradenstva/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • sprostredkovanie devízového obchodu (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • sprostredkovanie záručného obchodu (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
 • vydávanie elektronických peňazí /obchod s elektronickými peniazmi/ (od 5.12.2008 do 21.4.2010)
Vedúci organizačnej zložky
 • Mag. Yvonne Janko
  Schwindstraße 4
  4020 Linz
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 09.05.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 27.04.2011.
 • Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 15.03.2010.
 • Organizačná zložka zahraničnej osoby bola zriadená rozhodnutím zriaďovateľa zo dňa 21.11. 2008 a 24.11.2008 v zmysle § 21 Obchodného zákonníka.
Dátum aktualizácie
24.02.2020