Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky - Podrobnosti

Vložka číslo
1662/B
Dátum vzniku
01.01.2009
Konanie menom spoločnosti
Vedúci organizačnej zložky (pobočky zahraničnej banky) je oprávnený samostatne vykonávať všetky právne úkony súvisiace s predmetom činnosti týkajúce sa organizačnej zložky - Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky.
Predmety činnosti
 • prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov (od 1.1.2009)
 • poskytovanie úverov okrem iného vrátane: spotrebiteľských úverov, hypotekárnych úverov, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu) (od 1.1.2009)
 • finančný leasing (od 1.1.2009)
 • služby spojené s prevodom peňazí (od 1.1.2009)
 • vydávanie a správa platobných prostriedkov (napr. kreditné karty, cestovné šeky a bankové zmenky) (od 1.1.2009)
 • záruky (garancie) a prísľuby (od 1.1.2009)
 • obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: a) nástrojmi peňažného trhu (šeky, zmenky, vkladové listy, atď.), b) devízami, c) finančnými termínovanými obchodmi (futures) a opciami, d) kurzovými a úrokovými nástrojmi; alebo e) prevoditeľnými cennými papiermi (od 1.1.2009)
 • účasť na emisiách cenných papierov a poskytovanie s tým spojených služieb (od 1.1.2009)
 • poradenstvo podnikom v otázkach kapitálovej štruktúry, odvetvovej stratégie a podobne a poradenstvo a služby v otázkach zlúčenia a splynutia a kúpy podnikov (od 1.1.2009)
 • sprostredkovanie na peňažnom trhu (od 1.1.2009)
 • správa portfólia (portfólio management) a poradenstvo (od 1.1.2009)
 • úschova a správa cenných papierov (od 1.1.2009)
 • úverové referenčné služby (od 1.1.2009)
 • služby súvisiace s bezpečnostnými schránkami (safe custody) (od 1.1.2009)
 • funkcia depozitára (od 1.1.2009)
 • investičné služby a činnosti: - prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov - vykonávanie pokynov v mene klientov - obchodovanie na vlastný účet pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných meradiel, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti (od 1.1.2009)
 • vedľajšie služby: úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy v schránke a súvisiacich služieb, napr. správa hotovosti alebo záruk, pri použití nasledovných finančných nástrojov: prevoditeľné cenné papiere, nástroje peňažného trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania (od 1.1.2009)
Vedúci organizačnej zložky
Ďalsie právne skutočnosti
 • Osvedčenie spoločníka zo dňa 08.12.2017.
 • Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 24.02.2016.
 • Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 13.02.2015.
 • Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 14.10.2013.
 • Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 30.09.2009.
 • Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 19.12.2008. Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 08.01.2009.
 • Zápisnica zo zasadnutia výboru predstavenstva spoločnosti zo dňa 10.11.2008.
Uložené listiny
 • Odstúpenie z funkcie - Michal Nebeský zo dňa 02.05.2016
 • Vyhlásenie zo dňa 12.05.2016
 • Podpisový vzor - Veronika Španárová zo dňa 05.05.2016
 • Vyhlásenie spoločnosti zo dňa 8.8.2017
Dátum aktualizácie
03.12.2019
Domény