MRM Construction, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6g hcs tm 2j1 izy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov p7 o4s
5 Tržby z predaja služieb 14 804 280
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b3 nfk h2 hji s 38d
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 773 q qvk 0 dil
14 Služby zx n9l 6 fq3 iql
20 Dane a poplatky g7t
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u qhq 4 mbn 2 abb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q 5ns
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9 ix4 -jv -w x0v
28 Pridaná hodnota -w i6j k 95n -7 3mt
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vvv h79 fm
49 Nákladové úroky wxr d23
52 Kurzové straty 6a
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hgq 03l 1g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -39f -j3q -ey
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -c 23l -b5i -v kb6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 066 -397 -3 219