MRM Construction, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8r dhu qe aem 4ub
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov h3 gbm
5 Tržby z predaja služieb 14 804 280
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n6 yh3 qi bo6 v qxk
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k 1dv c y1j h tnd
14 Služby 23 iol f ra5 wlf
20 Dane a poplatky dq9
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 21e 0 q7e c lwp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 1t3
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -h xef -78 -4 zhd
28 Pridaná hodnota -4 oxo g 9jz -m bwn
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ckc cdl 6r
49 Nákladové úroky fcu 1ms
52 Kurzové straty 9j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť de1 nck 9l
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p0p -uqf -39
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t m39 -epb -w n8a
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 066 -397 -3 219