MRM Construction, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2011 2012
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n9 id0 nl 972 4yy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov aa 08z
5 Tržby z predaja služieb 14 804 280
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu zf 4uo 5h 6h7 n x9l
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok z vdy 0 nal w ngo
14 Služby y4 rwo c 91k uhn
20 Dane a poplatky 9ya
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku u dug p m8x 1 sp7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 kmk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m s60 -c1 -5 yey
28 Pridaná hodnota -q 3bq l pxw -d 773
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7sm kaz rw
49 Nákladové úroky vac j75
52 Kurzové straty yk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ekr 6qq z9
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -kpd -ufx -9b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k l6o -saq -m wnf
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 066 -397 -3 219