SERVIS PARTNER - JÁN SUKIČ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 77 391 110 024 121 202 91 120 68 248 43 167 36 350
2 Neobežný majetok nz h7b 30 blg zd 8t6 zi ch0 5c 46j z6 v20
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 167 31 420 69 996 47 613 25 231 12 191
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ct cvp al ff8 o2 qgc 1f dhx rj o1e
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok z ov9
21 Dlhodobý finančný majetok súčet qa y0e m0 ziv
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok sk rdw vl 56g
33 Obežný majetok 6a ie0 9l 0rg e9 4ro 2l 5bd hf 6yq lt 07u 0z k7v
34 Zásoby súčet a bv7 ej4 600 d uqj wvj ph1 tw5
39 Tovar j ene
41 Dlhodobé pohľadávky súčet mou 5 g32
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n dfs k x9j r vhr ny jem q tmz 9 o86 ot 87b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g kdl i umi r 6b1 zk 1y2 9 1e7 4 djw y 3ud
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r 6s3
62 Sociálne poistenie 3 cb5 dzn q lak 6 39n
63 Daňové pohľadávky a dotácie f eme 8xe a 5a1 t h6o
65 Iné pohľadávky 4 gi6 a cpw 4 x54 8 gvx
71 Finančné účty qc rwo 2g axl bg 3cv c8 lyj on vx2 ua fum 2w 3re
72 Peniaze 90c rx dud ws p8x 9t 2l7 yp znd by ci8 zi 629
73 Účty v bankách e8 kng
74 Časové rozlíšenie súčet gcv
75 Náklady budúcich období dlhodobé ood
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j9 7ga w0n fv6 3oc a2z 1n y3p 3l gvn pm wos lg 5m5
80 Vlastné imanie dq zc2 cg b3m y3 og7 yc yaa gq ms9 6y dpc m6 nvj
81 Základné imanie súčet q j4o q r2i m auq 4 x9s c wo9 y yg5 x yab
82 Základné imanie c whh 4 yzp j 68g a no3 5 9kg 6 g3l 9 lmu
86 Ostatné kapitálové fondy z9 u9b o5 tg0 nc muv wl 0lc lj yjq u7 hb3 f8 u5c
87 Zákonné rezervné fondy bw2 rgr 7wa rpc tuv h33 acz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cd4
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f zy0 d cjp c e7f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s z9c v ccs u dd9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení nr xue v noi 13 avu -k 005 71 ry5 wb f5s gw h0z
101 Záväzky e4 sqm aj y9r ue nng 0h g20 10 5ad i cz9 v fsr
102 Dlhodobé záväzky súčet dzw am7 gdq io8 qhv evk faz
114 Záväzky zo sociálneho fondu 223
122 Krátkodobé záväzky súčet 00 m9r 62 kkt x qvr oi pgm 7k omb z mr3 h hz2
123 Záväzky z obchodného styku súčet emi 98c c7q l rt4 lh zxr
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu on e4g
131 Záväzky voči zamestnancom 8e0 9w qw3 q y3d 9xp 58m m9q th2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c28
133 Daňové záväzky a dotácie -7 zur -e n8s -1 2k4 1kx u a3r wir iuz
135 Iné záväzky ap txq 9z gva rpc
136 Krátkodobé rezervy 98n buc xn4
137 Zákonné rezervy i08
140 Krátkodobé finančné výpomoci q9 q7f xm rgv qw zix