SERVIS PARTNER - JÁN SUKIČ, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 77 391 110 024 121 202 91 120 68 248 43 167 36 350
2 Neobežný majetok sy 917 1v x8k 84 jsl xx 9nx 5i sr4 5o fbj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 4 167 31 420 69 996 47 613 25 231 12 191
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vd uyx mr n7p dy dal 0d ude 90 881
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok n 9m2
21 Dlhodobý finančný majetok súčet jt j1s gw rhn
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok gx jxb nm h5x
33 Obežný majetok a9 8he nq lau oe kvv 3l i6k ce t4n 32 6x8 k5 7yr
34 Zásoby súčet r vju 704 gfb z r9c e8r 031 5f1
39 Tovar a rq8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet zkj e dl8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b asm i hhq b hne b3 7rm i dmd 4 oih br lp4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 xu5 c 9jb i om0 xf 8hf y a3h 1 hxc h sfz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h 5z3
62 Sociálne poistenie e t7q hsz r 6qw 7 z53
63 Daňové pohľadávky a dotácie m h9a nqh j dbl z nb7
65 Iné pohľadávky n 07v m r4d d qz7 n kca
71 Finančné účty ih 71x ew phg ni tqh kq 912 qk e9k dq 1jb zp 0nw
72 Peniaze zgj ui hq7 qy it0 cu e3v e6 lq9 l1 884 4o 1nc
73 Účty v bankách pm i7w
74 Časové rozlíšenie súčet vqj
75 Náklady budúcich období dlhodobé kpm
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gu ysr i48 jov 4iv 6or lp grl cs 84l n8 gux ue jqw
80 Vlastné imanie ft 8tc m2 ch4 be 11u 0a 76v vb pct 05 fz6 r8 mjh
81 Základné imanie súčet c mld 0 0bi 5 dtc b rdp e bmy z sx7 s mjc
82 Základné imanie 2 y8v b d0l 4 53k f ih7 n yoq 4 hnn n gc4
86 Ostatné kapitálové fondy 6x yad dp 37d m8 y6b 61 p6k jd m3k ey 9yd y2 rzq
87 Zákonné rezervné fondy 4xq z2b s56 omb asy 1g3 xtu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v1t
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov r 9oy q 51k v pjx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 6ha h mii j yyo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 49 nlk 7 cuh rv k8n -z w6f v2 e4d im nfd b4 db4
101 Záväzky c0 zd9 0u 7qh a5 plq 3o gai pr t45 5 71x k dcl
102 Dlhodobé záväzky súčet ejq jg8 5t6 amc lcn wwj ydb
114 Záväzky zo sociálneho fondu rqf
122 Krátkodobé záväzky súčet cg 9k5 8f lmd m 4g9 cc a98 np 3cg z 2cf i pvb
123 Záväzky z obchodného styku súčet xty 3vt b4n t etz ik ynd
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hq utd
131 Záväzky voči zamestnancom 1mf uf mdb i 80q yml jz1 msg h00
132 Záväzky zo sociálneho poistenia wka
133 Daňové záväzky a dotácie -m 1oj -a ynx -q gou 161 e 8nz fyb on1
135 Iné záväzky hp fup 2y kh7 vmp
136 Krátkodobé rezervy lfz kle ka7
137 Zákonné rezervy tq2
140 Krátkodobé finančné výpomoci 4w fu0 65 w6x 70 gjb