DORMANE s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 133 821 256 939 118 980 201 929
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 86j dpj fn2 ti5 v3k l4j gm5 29u 336 q5d zkj 9xb g2p 1j4
3 Tržby z predaja tovaru mf w6c d8 949 ca z9y qd gjl td egb 4d ekc mg nhe
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov gxf 9vv j7 ltl
5 Tržby z predaja služieb 109 683 88 274 227 783 87 727 164 969
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l3 7ph 0 ajy k 4f3 743
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 rdj 2wn 2 708 u e0w h3c h
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu mpa yf2 jpq 2qk isu ahh p8g hmq 3ql acq rwy 2ye ife dy3
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 33 517 34 109 34 226 33 511 23 828 33 932 32 400
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok hn qe1 ew lzm 4v b17 zp 4yz xj dfv b9 2oj cb 7vg
14 Služby 2a dnr ga qxc di piy yr y7f wna 9wg wo yzj zn lxz
15 Osobné náklady u lzm 2c zep 7s 7a3 n wog 4 xoa q 6sm f4 r26
16 Mzdové náklady 4 363 ry scp y 0s7 i 1ey 5 j9l u 06g xl ee9
18 Náklady na sociálne poistenie 277 4 223 3 088 2 146 1 695 1 982 3 104
19 Sociálne náklady iv cb8 5ju 8h 6h rf c9
20 Dane a poplatky v12 rb0 6mr 15h smu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 jff n 7fk 8 ncv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v hnc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 5c 7kv h hcm a5g k ma5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť c5 0 efs aj yje p o6r qb yu4 4b 2h4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti x8 ljb x tjf -s 6l2 i tb6 -d nft -3 atf -o8 9fv
28 Pridaná hodnota 3c p3p hv fcb 7w 88g ha xr4 w pb7 r2 wmp lf cwm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu -s r xem
39 Výnosové úroky -6 s5d
41 Ostatné výnosové úroky u0j
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu znm 1 t9g 6 73u a 4p4 szg wyi 7s7
49 Nákladové úroky h rdr 5 i70 9e 3 j h
51 Ostatné nákladové úroky 74 z s 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hma 2gj f qgn y6n mlw tum y6s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -589 -r 0vg -v g42 -c 64o -po7 -kcr -w1b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením o6 dqr r qxu -f 8ip 5 njn -g ka4 -h ttu -pw m5y
57 Daň z príjmov 4 rj6 03l l d3o 6mz 7 iah uu dy3
58 Daň z príjmov splatná y 338 vyo g tvc qor y 4x3 65 ryt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 911 948 -6 361 2 417 -3 232 -9 985 -46 371