Fe2 Sk spol. s r.o. " v likvidácii " - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w3 gyq qg isu ar oqs 5t 4w2 mo jcf k yib xd
3 Tržby z predaja tovaru e3 wmk 9s myo yr l3d fl 8fj wd xjw
5 Tržby z predaja služieb 11 545 11 370 6 940 8 153 5 739
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7be mf h ax0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ub g79 a4 fna wq te5 av ezh 7t 917 j y97 k nfx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 54 638 61 720 27 883 45 338 33 587 949
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v kxt j qbf 6 s0c 0 ox3 c o6f tv1
14 Služby iw u9v rl 35t e3 w59 or 5lh 0 vge 4 swn es9
15 Osobné náklady 7 6ke 2 3u9 4wp rni upz 2 sz1
16 Mzdové náklady evh
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva b ivk u 8cv
18 Náklady na sociálne poistenie 174 652 347 553 571 254
20 Dane a poplatky 0ly 3b9 trd 7qg spm xu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b1p weh 3an xpq zyo 8wa zcy
25 Opravné položky k pohľadávkam w2 eo4 2 o1k w 6xs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gz dp1 n qqc -8 fty
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w no8 -8 u4w xty -ja l6p -a mu9 1 jsw -k p7s
28 Pridaná hodnota t 4p8 e z9t p ev7 c 2si tmn -9 wsq -cmn
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e p p d q
39 Výnosové úroky x i c i 5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r3 26e qi7 9n3 n38 nzo pr
49 Nákladové úroky p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8k h6d 5hu ec8 h8l n1d 1p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ni -nhz -2dh -ga0 -xkf -yg2 -ev
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d rhj -1 t36 z02 -hi zfj -a 1ce e w9c -3 tmq
57 Daň z príjmov oul r
58 Daň z príjmov splatná 80i t
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 680 -1 979 312 -10 640 -1 407 4 673 -3 394