B DRUŽSTVO - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f3 oth 68 sy9 wj lyd ii 19g 8 pch 5 pq1 bm ges
3 Tržby z predaja tovaru i9 fs9 ztj f 6v1 kpg m k4q
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov mm qau m9 qhx
5 Tržby z predaja služieb 13 069 8 810 25 390 400 4 242
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pcg 3p6 n1n 4n3 t3g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rg s8z pe 3a7 pw 0a1 4e 8mp gn ccy dx qdf 7b db4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 262 315 7 360 2 399
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok i mjs q 9v9 u rqy gif 860 p x4k l zjy
14 Služby w9 xzg a qgp mf hak xh 54d e bdi n h6d 6p kph
20 Dane a poplatky es v 6yg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f4 t5q 52 ccf 8f tb2 xd 8gh g e62 4 f9j r ncs
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku am j6w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q5 77o -q1 zg0 -dw 931 cw pxj -zz 3z6 -ji x5o 0 u9h
28 Pridaná hodnota -dek -2 k57 6 p9f aa kb9 -6 w9j -f u5m 8 q9f
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu fze c4 22d pmg tw7 k q6o
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet 3sj ej eet ftn hp
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku ax
39 Výnosové úroky o rd0 2rx p 098
41 Ostatné výnosové úroky 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu x5 tp jt l9 5h dc c1
52 Kurzové straty u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t2 l5 fo vj y6 id 6u
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti u76 z0 aad qj4 yqg -q4 s2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7a 794 -1b jkx -t2 amv 9i f7b -ua ghv -b5 wxi 6 ctd
57 Daň z príjmov 46h les u8r iov
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 033 -17 521 -10 984 20 301 -17 630 -14 086 2 848