B DRUŽSTVO - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b5 htw pe 2b2 4d vsk 2s os5 0 v9i d 9yb v3 gcj
3 Tržby z predaja tovaru bi g2a g17 r q38 xi3 d j13
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 2q pzj 3l xtv
5 Tržby z predaja služieb 13 069 8 810 25 390 400 4 242
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j9z 39k 9kp 62q oj0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ea unz us vvt gr i66 m6 b34 84 yw0 pa nao 1q efv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 262 315 7 360 2 399
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w qwt f bic c f2r lzc v39 6 eqr 3 0wp
14 Služby sl gsw o ra7 j9 t8e bt 05t n y9m l 7yn q3 4jh
20 Dane a poplatky es e gvg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku lg e6f 16 vl3 6v qe5 d7 el0 3 d73 3 tcc y 7yv
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8d hx5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7k rdr -gm e1j -4u r6i 6g sfh -xi bwk -ci 2up l aro
28 Pridaná hodnota -yb5 -g rer x knn zd 7m0 -p ghi -0 4fg m o2j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qwy 65 r0v arw nyk t ntb
35 Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet ekw p4 ofn j1g uq
38 Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku tn
39 Výnosové úroky u ic4 xpk 8 cq5
41 Ostatné výnosové úroky w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu o3 iq p4 oa ps ud na
52 Kurzové straty w
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y0 zq 7c fn wg g2 db
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 68g tf g81 a5n cfs -y8 fc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -yr 6k0 -py 0t6 -33 nag pw ryc -qt khb -bb tb1 j 5sm
57 Daň z príjmov qzc x9w qq1 2sl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 033 -17 521 -10 984 20 301 -17 630 -14 086 2 848