KVL Detva s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 45 691 20 514 20 809 20 204 18 296
2 Neobežný majetok e rd7 fr c7d
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet x 5an 4v h49
5 Softvér 17 669
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok x yuc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 570 7 199
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 0eh
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok f rdi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 570
33 Obežný majetok cg 418 -x kvi ay nn1 i3 h72 1i sz6
34 Zásoby súčet c10 n xja
35 Materiál gmi 2 nqo
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby zaz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet vv 97s h4 o34 5a een
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu gz xmw 76 6so z4 9ab
53 Krátkodobé pohľadávky súčet wb 73z l mh7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet co k9a d jq6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ko 26s e a9u
63 Daňové pohľadávky a dotácie -mc jut -l xmq
65 Iné pohľadávky -3s1
71 Finančné účty ab 9aj -5h mq9 b i25 c sn4 h vwl
72 Peniaze x0g u 2wd j 7zz 1 mkk 7 zh8
73 Účty v bankách s4 1z2 -lj p31 -6 pp2 exg jal
74 Časové rozlíšenie súčet i jb6 n 23w 4q ss
76 Náklady budúcich období krátkodobé h 3un g 5y7 u8 ae 6l
PASÍVA 2008 2009 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 41 qbo 8k 7xy kj lxj u8 iyn pr 1ny
80 Vlastné imanie 7s cuk -tb 7wh -91 co6 -m8 t5y -6h 2kk
81 Základné imanie súčet x zb6 5 zt0 d a9u 0 2wb u xw5
82 Základné imanie x x8j 1 kso d bf9 x rgy m 2uv
84 Pohľadávky za upísané vlastné imanie -xrl 7tt
86 Ostatné kapitálové fondy w6 9vy tp gr1
87 Zákonné rezervné fondy j19 mar
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mjp pnn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wo wu3 -dn iv2 -18 fqk -az 4b4
99 Neuhradená strata minulých rokov -xp vw2 -q0 4ac -bd 0qd -sc 9vx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cl thk -hf dt8 y zbu -k r2e -u vog
101 Záväzky by d8j 95 gy8 a9 avw rj 60e 2q z7r
102 Dlhodobé záväzky súčet 1sj 7g fkv yvr ns9 cy1
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet n3 2fc
114 Záväzky zo sociálneho fondu woq f6i x6v hyi ni8
121 Dlhodobé bankové úvery c9 5j1 r5 wmv iv 7ez
122 Krátkodobé záväzky súčet zb x1m i3 ihz wv byi 0m 709 4g zrn
123 Záväzky z obchodného styku súčet hp f5e ht dbw ec dr6 9b 59u 8w qli
126 Ostatné záväzky z obchodného styku us vqd x8 8wu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu fca t wk4
131 Záväzky voči zamestnancom 6e xly l ab6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia h a4n z2 o08 xw tgo m2 lxy an uyp
133 Daňové záväzky a dotácie z2 07p 1t b88 d3 uyw
135 Iné záväzky xwr y4
136 Krátkodobé rezervy m sss 2 wcc
137 Zákonné rezervy c e0t w b7b