GEOVRTY, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dg kzm 63 7zr h2 4a3 clv vg me2
3 Tržby z predaja tovaru fj nwu 5t x6a l5 hvi vpz
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ga uhz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e dx9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r9 1kt ax 6a3 hb e0b g 517 ur9 ny lt8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 372 12 220 5 106 244
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b i5p 2 r30 e 8mj 5z haq
14 Služby p wfm ur jb2 x 5ns r wd6
15 Osobné náklady 3 5tj 7u i7l m j5b z7k
16 Mzdové náklady 4 yzi k qk9 8 i4x 0ug
18 Náklady na sociálne poistenie 652 3 205 1 435 166
19 Sociálne náklady 5u tls 6gd
20 Dane a poplatky yn 8np lg 2x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b7a y4f z1i
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu y 5mg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k09 a4y 5fq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti b 2fw -17 tts -v h6t -p x3x -mlx u rgk
28 Pridaná hodnota j lbb -3 m1p a gyk g 8yd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5
39 Výnosové úroky 6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu yq 1e4 e2j t2 ak cr
49 Nákladové úroky j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť qz mxb b0b gn q4 la
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jt -v8y -imx -0w -9y -pk
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením x caw -6j zyc -2 zwr -a ezq -ml -51e 7 867
57 Daň z príjmov 6 pbp qyi
58 Daň z príjmov splatná k 313
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 799 -15 615 -7 631 -4 060 -34 -639 3 861