Fun & Sport Club, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c rsg 9 irh n 5tr xi6 uj 5zv tv vil
3 Tržby z predaja tovaru i 74x j 5yf lgs tt 26p y4 cj3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov x hee t 0d3 oc3
5 Tržby z predaja služieb 6 062 6 258 5 069
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e mmo
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 pj9 p t0g lx o90 lsr fp ytg e6 0ti
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 644 861 214 9 810 6 860
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok iku k kf6 i u78 9u1 g aet x ky2
14 Služby b q0s 8 vzq a 355 n be pta c 6rm
15 Osobné náklady o vig mdg 1 r86 ydc 0 hfu
16 Mzdové náklady 9 30m qbw 4 pdc
18 Náklady na sociálne poistenie 648 18 466
19 Sociálne náklady ku el
20 Dane a poplatky opm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku b vxp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y jq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m1p gwg -k 4bv rg4 n zqv 0 dd8
28 Pridaná hodnota j af6 eh3 -d lah 8j1 4 vos l xzc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu dp ysx a0 yp d3u cvy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bo dpz mt fb l00 d71
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4f -uqm -qu -26 -13y -fkg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ut6 jy -c 173 x7h b f2f 7 8bo
57 Daň z príjmov 4d 1d8 w7z 0py
58 Daň z príjmov splatná jl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 151 33 -1 876 -149 6 144 1 902