Fun & Sport Club, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v 94z y 717 x vnc 8ra z3 bp4 9z 1ss iw 5r4
3 Tržby z predaja tovaru z n59 x fyj uvg wv l5n 7g xjl g1 82n
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c kdi 3 38d mm4
5 Tržby z predaja služieb 6 062 6 258 5 069 9 930
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu n mub
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y gja i qlp is 9ld w6i gh bgg 2u rtg g0 bn9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 644 861 214 9 810 6 860 11 842
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4qm k z5q z 6vj 9i3 l kzx k l5a g 9bh
14 Služby f tvk w d6o u hl5 a x5 42a q qga go fix
15 Osobné náklady r d0n 9le v 4b2 nas l 5of r 7hu
16 Mzdové náklady i jf5 pac g hss
18 Náklady na sociálne poistenie 648 18 466
19 Sociálne náklady 7j 6e
20 Dane a poplatky 2gh f2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 1dx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q sn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wbt d2a -8 18v d60 5 6sq y yjl n b2a
28 Pridaná hodnota x 5i7 df3 -9 69v a03 8 4ud 0 qdu l dia
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m8 825 sx ul xgh b5m 5wv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ir jhf xn vt ptc une wws
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -fl -1rw -t8 -8t -ver -4g6 -8cp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením yv7 ji -s 4xj nds a c91 r m6c 0 z2a
57 Daň z príjmov d3 q2m m6v egz gym
58 Daň z príjmov splatná ll
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 151 33 -1 876 -149 6 144 1 902 883