inter línia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 875 1 018 17 684 16 970 18 898 56 687 41 250
2 Neobežný majetok h nq2 m 340 e ori k1 fht mk n6q
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 283 6 962 4 642 22 074 14 904
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -r81 -5fe 3 gy6 1 a5s p inb 6s 6ty fc 1ab
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 607 607
33 Obežný majetok i q1n g zbh g u5j fh 3ke tt 9pw bq shr g2 hex
34 Zásoby súčet pmg tgl kwp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 397 n05 pu f lqy zn v52 85 avy
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e c3r 5 p8r kf p22
62 Sociálne poistenie kk f ugg 5 kle 1 o9h
63 Daňové pohľadávky a dotácie aas jvs wo 0 cox m zew u 28x
65 Iné pohľadávky z5
71 Finančné účty o 7e4 g5d 4 gpv 1r jcc 3 s05 wn is9 bn y4b
72 Peniaze 6 c24 kjc x 0lm di o72 4 q25 k7 g1o pk uun
73 Účty v bankách l5 o2
74 Časové rozlíšenie súčet 09
76 Náklady budúcich období krátkodobé x1
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 tz9 b e1p eg 8mj kt oof 7i wt6 ls 4cd ny 5gg
80 Vlastné imanie -m ajf -pv 1p2 -8 0x9 o 3nh 6 9fx r qej 69 wxb
81 Základné imanie súčet 8 dga 4 109 v u73 t zky t lqm j jlf o krm
82 Základné imanie q qps 7 n6o r sz6 7 ybn y u82 f jkv u gtr
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z5 ke2 -j2 30v -xc d4l -j 4c3 -o guq mim r 15s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ffy k wva
99 Neuhradená strata minulých rokov -s1 ncp -ik jxj -xf kwy -k frz -5 swc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -u yuq -j u9r 9 43p m lm1 i yq6 g 1rw 7 qat
101 Záväzky 3k 2x3 cj 0q4 29 2qt w1 746 fe stq rf 6t0 ce mjr
102 Dlhodobé záväzky súčet -y fmh
122 Krátkodobé záväzky súčet fw 28i zr qtv 5c lxu x ouk c emf h2 5rl w8 dmz
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 k4x zxn zlc n4 3fe u e4e
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5h s9h mt 3yt
131 Záväzky voči zamestnancom hj k83 qlx 6g1 xrz
133 Daňové záväzky a dotácie h2t k3f g lv6 i tgp i 8ak x 15c a png
135 Iné záväzky y 8zr 1 u66 0 bmr 6i vc3 j vg7
139 Bežné bankové úvery m y9f v 9rn d gfr jg ic3
140 Krátkodobé finančné výpomoci -9 pnc