inter línia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 875 1 018 17 684 16 970 18 898 56 687 41 250
2 Neobežný majetok b 49g 0 o98 y m5k bg 0im pc ton
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 9 283 6 962 4 642 22 074 14 904
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí -y3v -532 y 8bc g 6yd 9 ury 5j w7m yg zhq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 607 607
33 Obežný majetok g 649 o yoi a siz 3u s95 d1 bid we 2za cd 435
34 Zásoby súčet cwm 2c5 oud
53 Krátkodobé pohľadávky súčet f3z xlo l9 3 70s yu vhl t9 uhn
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v 5cf k 8ji j6 06q
62 Sociálne poistenie pg y 3s9 d 1nn v 9xl
63 Daňové pohľadávky a dotácie ifx 693 zm 0 s7e l 2fn z nxc
65 Iné pohľadávky 8d
71 Finančné účty j q2q r80 u xct 7u uza 7 n4q av wk3 m8 bzu
72 Peniaze a t5e p0q d l4q 2z xdi t f8z 1a fdo lc 8qz
73 Účty v bankách uy d2
74 Časové rozlíšenie súčet je
76 Náklady budúcich období krátkodobé kd
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 wys l sgb os una fq mbb b9 6ge zb cb2 nq 8v7
80 Vlastné imanie -3 t19 -xz cdn -4 zi4 a 9rk s fkh 9 d3e db ilx
81 Základné imanie súčet b kzd h fsv d tr8 a 4l4 9 ce5 3 4c2 d 8jx
82 Základné imanie g el3 f dkh h 2f3 z 102 n qif 3 ykg y 9kg
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p3 vit -7a ljs -pk 7td -q az7 -u i2b 2uo j pc8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2v4 f 7l4
99 Neuhradená strata minulých rokov -p5 zcy -ts o0a -w7 83g -x tyw -t db4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -s gpm -l cw8 3 jwj l sgm b jvq n 879 x mxu
101 Záväzky oh w2i qp sft zf ksk lh 4qs v1 qa1 lh 813 ki dop
102 Dlhodobé záväzky súčet -z z86
122 Krátkodobé záväzky súčet ov 68r r5 92r fy w9s d gem b 3pn wx 5l1 s4 1ba
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 9g3 6fe 1b9 r2 ec3 6 y29
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu kj mrp ir 0yy
131 Záväzky voči zamestnancom uo 378 nhi 93a dw0
133 Daňové záväzky a dotácie zef i11 p lc3 4 sjc v 362 r 0od 7 m6f
135 Iné záväzky q ws4 e ohz 3 3p8 vm 3y1 z 716
139 Bežné bankové úvery o var n 67z 9 sw5 2h 5qu
140 Krátkodobé finančné výpomoci -f a58