inter línia, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m iym 6 s5s s9 6p6 3l d9k ii 6sh xc la6 3j zz6
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov c7 4fj pw 27n 9k 6fd t4 9ko
5 Tržby z predaja služieb 986 86 679
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fik
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r wz2 j qeg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w nf5 v 7cv y 87y nk m3z ym fwh pu ell 7a f49
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s ihw kr4 7 1o6 5 lyo vr m4y nf hlg 9p c3k
14 Služby w kqr w ksn w v22 v occ e gba k3 6l9 3t z50
15 Osobné náklady jwe w 37b 1 pa4 0 vw8 c 7tm
20 Dane a poplatky ena jj3 hq htw 2r9 l0a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 o70 8 62k b va3 t ga1 w t62
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -m y62 -3m3 kj 7bt b wjj j 6y1 7 p4r 2 yvh
28 Pridaná hodnota -h zq5 -r 334 8 wjm x1 561 a3 elk ax c8p 4r if3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m
39 Výnosové úroky x
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 159 v ae0 h2v 9 43f m gv8 t i7o i h6e
49 Nákladové úroky 45m mez jpd 1n8
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8zq b ndj 6qg 8s9 10a 5 n8e s aya
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v63 -n p23 -080 -x 0go -z qc2 -5 bss -7 s1n
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -q iar -1 ik6 a zl0 4 7gy r prc 6 za1 u e87
57 Daň z príjmov 8po wmp k8r x58 az5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 982 -2 153 8 944 3 484 5 335 2 214 1 531