inter línia, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a di9 a d7c ok ad5 39 j4q ji r0g dp phu 1x jsu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3x jad 7a k8n o7 1gv b1 9wv
5 Tržby z predaja služieb 986 86 679
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jxt
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti o xel x job
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5 pq8 1 0pp 3 f3n sj jws 7t wsi 4j vzi ag 7hn
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 vrn adf 5 0d7 a 4eb et hi6 fe 2mj c8 0vv
14 Služby u y58 k ybl j ymg 7 iri k hkr ia 9ac 0e ppv
15 Osobné náklady f78 n gtq i puk k 12v g lxn
20 Dane a poplatky f1m 3r4 l4 i2c bgh xva
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x p71 t 9bx s 3zo y 258 j m7b
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s w
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -b lkl -9gz rh nx9 v bbf u ihy p v13 l jpk
28 Pridaná hodnota -k 9bd -7 bag e 4ub xs 4zr 5m fcj lx 4bv 4i jfj
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r
39 Výnosové úroky c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti j
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nhv p 11w agy 5 md4 p tho 7 hay i k4k
49 Nákladové úroky eon tcy m05 oar
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vdi f ejp gna jmd o3e 9 6qr e 3dx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ajy -o k2y -n1c -g cmy -q 1yu -u gd4 -m bux
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -s kub -2 bm6 4 oy1 u ur5 m 5od 7 wqw m 4px
57 Daň z príjmov psd 71g 957 nh4 ff4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 982 -2 153 8 944 3 484 5 335 2 214 1 531