BIZZ CONSULT s. r. o. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2009
Spolu majetok bm 7x2
Zásoby 9r 30q
Finančné účty hs iuf
Aktíva y1 2ak
PASÍVA 2009
Imanie ew pet
Vlastné imanie q8 soc
Základné imanie 6 e2w
Vlastný kapitál 96 80m
Kapitálové fondy h 9yd
Fondy zo zisku 2 0pn
Pasíva nq 0h7
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009
Tržby a výnosy 5 7rr 005
Tržby h eq2 hv6
Výroba u xcf ygy
Spotreba q zf6 af7
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb k nkk zg8
Výrobná spotreba 5 ix6 3pd
Výnosy 83u
Výnosy z hospodárskej činnosti y 8r9 4p9
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 y9l
Výnosy z finančnej činnosti tkq
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti i9
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením m 086
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení q beq
Daň - splatná d 8jj
Zisk po zdanení y it2