BIZZ CONSULT s. r. o. - Finančné ukazovatele

AKTÍVA 2009
Spolu majetok 53 e1a
Zásoby 6o 9el
Finančné účty jr znh
Aktíva cf mqg
PASÍVA 2009
Imanie ti x96
Vlastné imanie w6 dsh
Základné imanie h 4fu
Vlastný kapitál 0d 4r9
Kapitálové fondy q 1aq
Fondy zo zisku u mr4
Pasíva k2 cmv
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009
Tržby a výnosy s ukj 5aj
Tržby d cmd key
Výroba w bzm mfg
Spotreba h tym w7i
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb n zxs by3
Výrobná spotreba i f53 gso
Výnosy dz1
Výnosy z hospodárskej činnosti l 3k2 gi1
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s 2v2
Výnosy z finančnej činnosti 80e
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti ty
Výsledok hodpodárenia z bežnej činnosti pred zdanením x 7x4
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení q 6mg
Daň - splatná d fp7
Zisk po zdanení d b9y