AMAREON, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n0g t4g a24 fme ccn q9m
3 Tržby z predaja tovaru c7 7uy yd sy4 hd fw3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 07 rru 2gd qui yrh zac
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2o wbx wy p9x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu pzq o0z la2 46k 0kf 6hg
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 3 484 1 036 17 748
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok w qqe x bh5 6 tcz
14 Služby ga iyx h7 bon ym viz
15 Osobné náklady od wxp g0 l65 mx y41
16 Mzdové náklady 6j jof
18 Náklady na sociálne poistenie 4 020
19 Sociálne náklady 4 g0x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku mw 4dr 4z 9tz in qot
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 17f fyr u3q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oj xte 2 fsq x ujh
28 Pridaná hodnota 93 ni4 s1 kj3 y4n r7k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu od 4ku
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ge tfk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s eti d wbl o 95n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l pju x lur 8 wh0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -p nz4 04 vqo -b yw8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením tz vfg ax lo7 b 9ew
57 Daň z príjmov o 43u
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 21 646 26 331 2 995