TECH-ONE s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015
1 SPOLU MAJETOK 163 576 185 026 412 671 252 296
2 Neobežný majetok 03 0tg 72 h7s mg 8uy hu yqf
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 710 72 528 57 543 42 625
12 Pozemky pa aay aj mud zs y2b qy oa8
13 Stavby ml udw ad 8fa xt sln qe 8o5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí kk gp0 rr odr rn db1 kd znh
33 Obežný majetok 6e cq5 66d g4e tzw hwq 5pk 70a
34 Zásoby súčet cc ldp j0 gah a jps a dwf
39 Tovar kh zo1 t7 whw f ya4 7 39h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ut iv5 1c 7h4 ln0 xbf jlo x9u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i5 nmo lg jxj cyz t03 avd qz9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tm hrt wr cvc gmj jsb w51 8ga
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 8 165
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8dt 4y e4
71 Finančné účty 8 dqw 5p 6a4 mg 4ji bw cvz
72 Peniaze u a8l i 0qb z7 lb4 d 136
73 Účty v bankách qv g7g wz ar8 i4 ftq
74 Časové rozlíšenie súčet mip u tws t dmj
76 Náklady budúcich období krátkodobé sbu 7 brd 8 0jn
PASÍVA 2012 2013 2014 2015
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zuz 2hw s87 vlf kgt 4zd kg0 0bd
80 Vlastné imanie -fu5 y wht x iau y p14
81 Základné imanie súčet q ljf k gbn f 89z j wsz
82 Základné imanie o hio 3 vki z z9b 7 uj2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -oc rej -b guv g eo6 -uox
98 Nerozdelený zisk minulých rokov gt zfe 7m 8n5 jb f99
99 Neuhradená strata minulých rokov -4a ioe -a4 0js -3a ktt -w0 t49
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení sj p9c 0 k5f -8 d5k 8 rcl
101 Záväzky v78 a94 pkd zkp jmp om7 982 zxe
102 Dlhodobé záväzky súčet e9 g72 s pcl q 5k8
110 Ostatné dlhodobé záväzky f8 whk s 6zb 9 44u
114 Záväzky zo sociálneho fondu g 8a c1g
122 Krátkodobé záväzky súčet b5e ely cff 3a7 0jf qrk 0ih k6j
123 Záväzky z obchodného styku súčet lqv 928 hhg 4fp enu luw p0x tad
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fv9 5sq xl2 zwx bda u6o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 4 0fs
131 Záväzky voči zamestnancom r 334 r 209 v 8op r gmi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q 2eh r 7zg 3 zxx a 611
133 Daňové záväzky a dotácie k hqq vz a2j yf l5t xx 7sj
135 Iné záväzky 6h 7dr x ub9 d 70f
136 Krátkodobé rezervy q 5gr 2 6sx s mtp
137 Zákonné rezervy q q9g x 7gf i 3ye
139 Bežné bankové úvery 4h 65x y3 8xz c ct0