ELEKTROMONT-STAVEBNINY s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010
1 SPOLU MAJETOK 86 922
2 Neobežný majetok -z9 vah
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -rq olb
7 Goodwill -zo 5w2
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 171
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q qza
33 Obežný majetok f32 ztv
34 Zásoby súčet jj mtt
35 Materiál c
39 Tovar 2e ruf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ef opq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vg xbj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku jc m0e
65 Iné pohľadávky u m6z
71 Finančné účty 5 8f7
72 Peniaze u j57
73 Účty v bankách 6 44b
PASÍVA 2010
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1i ilq
80 Vlastné imanie d wva
81 Základné imanie súčet l p85
82 Základné imanie 2 68w
86 Ostatné kapitálové fondy l 098
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u0w
101 Záväzky kh q9i
102 Dlhodobé záväzky súčet q dl8
122 Krátkodobé záväzky súčet ii hmk
123 Záväzky z obchodného styku súčet pu zbu
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu bs 4jm
132 Záväzky zo sociálneho poistenia n8e
133 Daňové záväzky a dotácie d0d