ELEKTROMONT-STAVEBNINY s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010
1 SPOLU MAJETOK 86 922
2 Neobežný majetok -54 1cy
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -uv pw6
7 Goodwill -y2 sm9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 171
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l 7ic
33 Obežný majetok 50q gcg
34 Zásoby súčet ni erl
35 Materiál 9
39 Tovar bc i09
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ra p1u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 98 dko
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2o n6s
65 Iné pohľadávky 9 yxs
71 Finančné účty 5 de5
72 Peniaze a yv0
73 Účty v bankách c ojf
PASÍVA 2010
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY fk 9yt
80 Vlastné imanie 5 xp5
81 Základné imanie súčet 3 nwr
82 Základné imanie 2 y7i
86 Ostatné kapitálové fondy 5 jl6
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hvj
101 Záväzky kg 1pf
102 Dlhodobé záväzky súčet w lms
122 Krátkodobé záväzky súčet br xru
123 Záväzky z obchodného styku súčet uz ktx
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu df tqv
132 Záväzky zo sociálneho poistenia vz3
133 Daňové záväzky a dotácie fa4