ELEKTROMONT-STAVEBNINY s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lc ryk
3 Tržby z predaja tovaru 8e gdt
5 Tržby z predaja služieb 13 051
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu y4 389
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 57 584
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x 156
14 Služby s0 ph2
15 Osobné náklady oz pvw
16 Mzdové náklady 8 eov
18 Náklady na sociálne poistenie 3 283
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -a j42
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dor
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 mtj
28 Pridaná hodnota u oh5
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0lv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť po5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j42
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zl4
57 Daň z príjmov t5k
58 Daň z príjmov splatná ixg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 515