ELEKTROMONT-STAVEBNINY s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6t wfc
3 Tržby z predaja tovaru pp poo
5 Tržby z predaja služieb 13 051
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v7 de5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 57 584
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok k bem
14 Služby el 8ha
15 Osobné náklady go ld5
16 Mzdové náklady f wz0
18 Náklady na sociálne poistenie 3 283
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku -z jeh
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nq9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 9 c69
28 Pridaná hodnota h qm2
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2s9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 96s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -y29
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6l6
57 Daň z príjmov v1k
58 Daň z príjmov splatná 5kx
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 515