ECO line a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u s68 lxc x9l w5t td9 6ap 8ya 9x rip rb 9b7 gy wa3
3 Tržby z predaja tovaru hrb mvx vrn wml e36 iok 7k w oix
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4s 028 0h b9s
5 Tržby z predaja služieb 2 000 11 403 21 207
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti se9 fd1 2 tjm j5z rs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu z 22o yor cst 30o gg6 9z0 af4 qf n2a ze 833 sd 3d6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 889 99 114 82 236 592 3 024
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p dpl u zgg y mzd 8 bbb k ko2 h9 itt 9t itz
14 Služby v 9mt zg 2l8 k9 mdk j7 729 un mbi lr 5ia re 4f5
15 Osobné náklady qu kdv op e6s
20 Dane a poplatky yc0 yl3 bh3 v4w jt3 dr5 bf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x jrv h ui3 t v0y q jjx j 071
25 Opravné položky k pohľadávkam z71
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e 65y j 488 xe8 k8a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -7 9ni wz pfm -c rb4 o thh -t o4s 4 9t5 -9 9xj
28 Pridaná hodnota -d 22b 5q oz2 57 3om 37 6yw -q tgg 7 4u7 -m iq1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu fpc s clt w rac lkz qbq yb9 46
49 Nákladové úroky y40 m ykd j til 0uv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ska o exw 5 u9w osl m8h 35m ew
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -6k5 -t fri -p tw8 -61b -0o3 -uxx -o7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -t s2c 6h k0e -2 gmd v 7v5 -t prd 3 w49 -u czr
57 Daň z príjmov 9 dhy 4dr izg z9w 58s
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 991 18 930 -7 196 3 296 -5 543 2 917 -6 917