ECO line a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d hpy b3e o41 12f cvp 1uy lzj 6n yg8 ny y73 92 ehf
3 Tržby z predaja tovaru nli ni1 m8g rqk vi6 ggt i0 9 vpc
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1k z7y tl 7pa
5 Tržby z predaja služieb 2 000 11 403 21 207
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti uj2 9mi z qil dys ag
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 7 lio ey1 ip3 rh3 n9i gi0 4hs qv diy a9 78u iy yoc
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 65 889 99 114 82 236 592 3 024
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g n0q h 0jt j qrq k 9yr c i39 ce e35 86 nkn
14 Služby r cpd 7r j6e wa atf 1w gup 2j pj1 x3 zy8 8r niz
15 Osobné náklady 18 di6 qx d1o
20 Dane a poplatky e8t 990 9vy 3f0 f4w zl6 5f
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 xs0 q 7q9 v uwr a ic6 q y3n
25 Opravné položky k pohľadávkam hwy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 aed b s0f pfw f00
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l a9j ev wj3 -y uo4 5 slb -x ha2 9 iy4 -m 3sq
28 Pridaná hodnota -g psq mf h52 5w f2p g9 u41 -8 a5n n n9r -7 s3c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5iw u 7eh c a22 yeo lsj 6x7 lc
49 Nákladové úroky y35 q bmb j ctg lnl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť djc m a20 t edi zyh e4e vr4 0i
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nip -1 fcf -r 2zw -scx -e59 -vir -1u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -a 6bs 3b unn -w jxa b qkg -l 5pu j q65 -8 pp1
57 Daň z príjmov u c3i 270 0ut ejw awt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 991 18 930 -7 196 3 296 -5 543 2 917 -6 917