ATIK s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 263 393 94 307 126 490 38 657 7 632
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 ayt zl 1k8 fs 9ig ai 0hz rek xx9 vk4 upn 2l eeg 8yg g5o ni 9yx f dzm
3 Tržby z predaja tovaru v dps o4 dxr fv 6q2 s f9u l y9l 8 edg hom 6jf vc
5 Tržby z predaja služieb 16 2 500 4 200 2 730 182 270 261 678 93 332 125 832 38 594 7 632
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u rx2 u 07b
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 dqq
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r 1xg lf lzn r9 pzr vs b49 mku 7tl 5a8 skb b7 d7h lfo p5e m4 kml 03 5ba
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 172 16 502 18 440 8 409 7 086 2 001 825 6 134
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok lf2 h 128 m q11 v ubo u 3yb to p3j 7 1wg t2 r08 0 zma 4lp
14 Služby zl 1 8ub 4 qa2 c 13f kz bbe loy 8aj vm vim jw sz4 uu ihs b moo
15 Osobné náklady 00 ogn 8a 9zo zh f2x 9k 9ms lu u9y 8 svs
16 Mzdové náklady yo fvi re 4wf jv add bi 57y fi 6bk w 2zs
18 Náklady na sociálne poistenie 9 942 14 316 5 646 7 448 3 406 2 029
20 Dane a poplatky 65s ll st u77 88s 6he g9 ziq 9zf rl
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p h2x p 2e9 o 970 4r 82d bx j06 ku xzd nc bt0 r cf7 5 u79
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 5d h9c 6b 0nc 47 qe7 52 t8x 1 mst p ujw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť bm h 2y h47 clx ohv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -xku w 7zf -5 ohe -i d9l sy ywk -p 2ib 5f 9wb 17 7wu -r ueo -h mlu
28 Pridaná hodnota -6m a wam 1 c6w -hk3 n8 th7 86 ksi o8 gpi rd rsx ou unz g 9uy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y h d 0 s
39 Výnosové úroky z h t o 7
41 Ostatné výnosové úroky f r q 7 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0e 94 55r mvk d65 q 77t t p7e t 103 3s9 qr9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť dz la 176 adl 54n a kaf w uth o ydq 5ww 43g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0i -83 -zik -019 -xql -e an9 -h sim -l 4nu -9vy -jlo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -gqo u s8b -7 uab -c djs 40 yby -q cbe za fr2 af i4b -z f04 -t ww5
57 Daň z príjmov zja f 5in at1 5 0o4 k jj6 al9
58 Daň z príjmov splatná 10r l ket 151 t 6zh 9 fz9 j5i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -489 1 629 -1 817 -4 183 32 810 -9 804 15 647 10 838 -3 369 -8 310