BAZÉNY SK, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 1 659 977 1 540 759 2 320 974 3 820 232
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c1p fd9 e sdc ov7 h htx bf8 0 h7e 323 2 k8h 8k9 d w22 2k9
3 Tržby z predaja tovaru sgj z9x 0mj a38 a9k j5q xsx utq e gir 73x v nsn 5qs
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov b57 r4a j68 w74 xva l0d yi6 io4 qbc rwt d l42
5 Tržby z predaja služieb 5 494 23 928 122 693 313 835 414 923
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8y nsk -2v yxy -ld wub
7 Aktivácia ii 6pd s ie1
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu nf j1b 81j v4m 7y oad xyb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5dx 4w gha 1a bdg 2e 96t ev 9iw i 1ts
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu t m4m y8c o 1jz k2i 4 pd0 eor k jv7 14s u chx u9q d 9xf 6yx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 417 546 612 968 520 786 442 383 1 131 013 2 695 062
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5go bda 86p x2c 3aq x42 1ge lji h46 omr lg7 700
14 Služby 32c cny nzy bc3 5gb zwe u2p tj5 lok 1mq 4 jzr tai
15 Osobné náklady 79e tra h34 asp wtq nco w8l 0i7 fxr 1d9 vzq cr0
16 Mzdové náklady yxw nut ha2 6w3 dvp hge s6h ibm 60r hit h2x 65w
18 Náklady na sociálne poistenie 47 216 51 984 69 222 78 914 54 780 69 787
19 Sociálne náklady o tvo 4 50l 9q js3 a8 vjf l jge 9v 433
20 Dane a poplatky h nmj 9 8vk n tan n xxn d v42 m 8pg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ia wk7 wc spx 5a 7tl 6j s85 84 nt3 3f w4n
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku le 7om 43 2ez kz 3vd lp lto is pmo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h1 r2l pu uej ez qex io4
25 Opravné položky k pohľadávkam e moh m il3 x lbg m ewt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 bwx r boe m s95 6b 76e lu 761 w w2u
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -vtp xcn -o3n o3g -ga z4b -gi pw1 rh pk1 -ao8 wra
28 Pridaná hodnota -gl iw0 dw i6r pqz 4zr qdk ae5 qjq fs9 -vmd l75
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu rkt 1gi qes k0 hf wl
39 Výnosové úroky 8b8 gtv unn 7n 4a mf
41 Ostatné výnosové úroky nsm 2rt i7 rf ak
42 Kurzové zisky zj n2 e q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu y r9u i jhf 2 4qs 6 893 4 5nh 5 40d
49 Nákladové úroky m 7mz seb l8
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky cqg
51 Ostatné nákladové úroky am
52 Kurzové straty i7q w cxk ss0 qky 8ey yio
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xcp 5 425 x byi q avw j pjo d l1c
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -j ewu -1 gxq -o cts -r 6ac -4 gpb -6 wnv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zao n8n -juy qn5 -6c g4t -ft 6gg y5 mzw -siu 7na
57 Daň z príjmov m2 79 z 7qo w vim r8 82a d
58 Daň z príjmov splatná sw cm 5 nyv m vak qk j9k g
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -241 995 -196 969 -53 006 -63 345 51 137 -495 723