FLEXTEC s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 19 920 14 833
2 Neobežný majetok c ndu j5e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 167 167
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s bj3 31v
33 Obežný majetok 3n fs0 it dcd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dsp tw7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet o2k 4ch
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fjn trm
63 Daňové pohľadávky a dotácie rfy 299
71 Finančné účty 6p jtc r1 x1x
72 Peniaze 6q ikq ov lfx
73 Účty v bankách m ilf wa
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY le 7pn ub yeu
80 Vlastné imanie s8 jm9 sh avm
81 Základné imanie súčet e4 8ys 86 y7s
82 Základné imanie ye xij d3 s5z
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov f vrm 9 u21
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ef h2v 4l 9do
99 Neuhradená strata minulých rokov -y 551 -5j zpr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -0 3rs -m ubd
101 Záväzky e 4ai 12t
122 Krátkodobé záväzky súčet f uhz vf3
123 Záväzky z obchodného styku súčet m y8z zpj
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6en
133 Daňové záväzky a dotácie bt6