FLEXTEC s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013
1 SPOLU MAJETOK 19 920 14 833
2 Neobežný majetok l gt1 xea
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 167 167
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 2mt bdd
33 Obežný majetok qr 9ao h4 2zq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet o86 fze
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ira vp9
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku noh 5o7
63 Daňové pohľadávky a dotácie hz7 k48
71 Finančné účty 26 xlm vt xrw
72 Peniaze p2 sqp y1 sm8
73 Účty v bankách h ms2 ex
PASÍVA 2012 2013
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY pq 9yi 6c m83
80 Vlastné imanie i8 ubj oa bh3
81 Základné imanie súčet mc 56v ou 4j3
82 Základné imanie 0u erq i1 5v8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d 3db o i5f
98 Nerozdelený zisk minulých rokov wn on1 3l 8ls
99 Neuhradená strata minulých rokov -u 2cl -or 0su
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 svr -q 0vm
101 Záväzky q bjq gll
122 Krátkodobé záväzky súčet x t9p 35q
123 Záväzky z obchodného styku súčet c cbb gpi
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu nsy
133 Daňové záväzky a dotácie yod