FLEXTEC s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 248
5 Tržby z predaja služieb 357
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 apf n pdd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok a88 277
14 Služby x 1kx
20 Dane a poplatky rz5
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p 9ba 4 ypo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i 0vl -p s7a
28 Pridaná hodnota -ng0 -5e9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3ln 3nd
52 Kurzové straty t le
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pc1 o61
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m6x -z6y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -r s59 -4 lw7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 691 -2 121