FLEXTEC s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet odr
5 Tržby z predaja služieb 357
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6 1jn y mz4
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 5my 1r9
14 Služby e 9tk
20 Dane a poplatky ij4
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 6 zlt l bje
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 tin -v 0ft
28 Pridaná hodnota -dsk -zal
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0cl z90
52 Kurzové straty w 3x
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 18i d46
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ch4 -92s
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 7at -z 1tt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 691 -2 121