FLEXTEC s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet se9
5 Tržby z predaja služieb 357
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p fr6 u t5e
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok guf zc0
14 Služby 9 ccl
20 Dane a poplatky bev
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a opy p 6h0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť z0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -l s5w -9 eve
28 Pridaná hodnota -bne -e1y
45 Náklady na finančnú činnosť spolu nk4 ina
52 Kurzové straty b z0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ogs 4xg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3u7 -30t
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3 dpa -a 3h4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 691 -2 121