TD media plus, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 95 564 2 496 186 15 008 927
2 Neobežný majetok 3 j22 7 kwp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 3 300 3 881
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí rce
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok w k3d s xhc
33 Obežný majetok iz 3a7 f 2lu 415 ui 88b 2vx
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cx key 6 hpd 98y ba xc4 kdo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xv qgl m m2h mbn u 38s j7c
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku s1 a6t p qsz ynf 5 x8f sd9
65 Iné pohľadávky s ipd 5ge
71 Finančné účty tw jwq m70 3b4 521 ago
72 Peniaze nh 7w8 6 r9e y 8fl
73 Účty v bankách 0iz 09v ish oqf
74 Časové rozlíšenie súčet hp d v2e umg
76 Náklady budúcich období krátkodobé ph q vzy nya
78 Príjmy budúcich období krátkodobé v eds
PASÍVA 2009 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uz 1o2 4 od1 tz3 op bke wyq
80 Vlastné imanie 8 mrw r oaq -j xdl suo
81 Základné imanie súčet 9 dhg 6 92q w iqe
82 Základné imanie f xd0 3 h93 2 yhh
87 Zákonné rezervné fondy p13 6ww
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond iby yj5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j 3iv a 696 -i 4r7 9om
101 Záväzky 20 2nb i w0a 0ua z1 vfl w4i
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 7t
114 Záväzky zo sociálneho fondu u 9s
122 Krátkodobé záväzky súčet vl klk s 2ii r7g 5u m79 mii
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4h 35r 3 qnn sv0 r0 wbb sys
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9n 37f 3qy gk1
131 Záväzky voči zamestnancom ave
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 76x y4m
133 Daňové záväzky a dotácie lmx 7 h4n s av8
136 Krátkodobé rezervy bwj 0kd ac4
137 Zákonné rezervy d o86
138 Ostatné rezervy sp0 wfq q5s
139 Bežné bankové úvery 1x
141 Časové rozlíšenie súčet gr pxk 6 fsc vnf
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 3z ksg p 3ie ivr