TD media plus, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q3 p81 8 fg3 0ub kd atw 0ld
5 Tržby z predaja služieb 90 700 8 729 755 14 359 784
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0kf o1f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1y yxv x j43 0wz gh 5bu acl
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok wa 2 1r0 e ere
14 Služby p8 61t v cg3 rdx fh oxx ec6
15 Osobné náklady 8 zl3 d5 dzf
16 Mzdové náklady o 3aq h c0s
18 Náklady na sociálne poistenie 459 2 742
19 Sociálne náklady 9 b4
20 Dane a poplatky vi b2n
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sh6
25 Opravné položky k pohľadávkam j 0dt 6hh mx9
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 ble q5u 0wc
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti o x8a u upw -e f5c s54
28 Pridaná hodnota q 81e 5a 6k7 -mtx mf9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 13 5 xeu
39 Výnosové úroky h2 2 2pa
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 53 y4p poz
49 Nákladové úroky n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yq joz paw
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ro -fjj 5 tae
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 0nx 9 c2m -e rvx udf
57 Daň z príjmov 5oa o 4v6 z
58 Daň z príjmov splatná x0v 4 9zz 4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 547 3 272 -1 073 979