TD media plus, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0d 0ma r 7pv chl k7 t0s 893
5 Tržby z predaja služieb 90 700 8 729 755 14 359 784
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti r7w e51
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ef l5r o wsd u04 pm gmv u47
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tw 1 aca h fq1
14 Služby ig u57 f a62 kq3 mk 2xc pxt
15 Osobné náklady v utx 2q lkf
16 Mzdové náklady f km2 w aas
18 Náklady na sociálne poistenie 459 2 742
19 Sociálne náklady n ss
20 Dane a poplatky 9f oaf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xl1
25 Opravné položky k pohľadávkam h y33 37r f0x
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l 7xz eba ynv
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti e 7sb a aje -y oqv sqg
28 Pridaná hodnota m 579 5x sn9 -umr af9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6p v ffd
39 Výnosové úroky ks 4 bp0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ku b1z 5gb
49 Nákladové úroky 2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 32 9ik o72
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xp -r0q u 039
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 vhd n vvm -0 u71 e62
57 Daň z príjmov vgm g 330 f
58 Daň z príjmov splatná 0ii e dvt o
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 547 3 272 -1 073 979