KALIPO, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011
1 SPOLU MAJETOK 4 819 508 833 2 408 853
33 Obežný majetok q ymp rhv h7k f 8sn qr6
34 Zásoby súčet 5fm 2lc
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 7m nw7
46 Čistá hodnota zákazky ak u2c
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu fw w49
52 Odložená daňová pohľadávka nc xxn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w47 rqe 9 wxb fyw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet nne hpg r 10d uw0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku arn psv l jrz 1pl
58 Čistá hodnota zákazky gb6 tph
71 Finančné účty 1 jxk o k43 gpn kxk
72 Peniaze h ssg 2 210 p3q ulr
73 Účty v bankách g m9g rj sqp
PASÍVA 2009 2010 2011
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 pea vj8 l1i 0 8gu scw
80 Vlastné imanie t 6v5 -p an0 szh -i 24i y2l
81 Základné imanie súčet 2 l46 9 ar4 x 3gd
82 Základné imanie n toh 9 5x0 1 zlh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mpu -s 21j 5jz
99 Neuhradená strata minulých rokov -tz4 -d f5u 94s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jm1 -2 4vc 1w7 -l b7d 2l6
101 Záväzky 3 kgt yrm t qnw skn
122 Krátkodobé záväzky súčet 6 fb3 t3m 6 5ni 235
123 Záväzky z obchodného styku súčet 1io ajf t 4kj cqf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 m30 8py v oij two
133 Daňové záväzky a dotácie tb4 o3u
140 Krátkodobé finančné výpomoci k c06