KALIPO, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet g rsu j2g r lnu cho
3 Tržby z predaja tovaru 5 1h7 a1c k 3zc reu
5 Tržby z predaja služieb 17 806 2 707 545
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dtf 8 tqc bw3 a5 4u3 e8z
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 507 333 2 952 060
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h7
14 Služby byc s 1x3 zac o 6nh aq4
20 Dane a poplatky jr 1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4dw
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qye -k y5e 09h -r 4rf qyf
28 Pridaná hodnota -trs -u ka2 bxs -n o03 qdu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i dn7 s zxr
39 Výnosové úroky d v
42 Kurzové zisky o 3y3 h m74
45 Náklady na finančnú činnosť spolu w hfu k8 270
52 Kurzové straty i edc bf 9hx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť zg2 s 8pp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -32 -xq 782
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6px -g cmw xgm -k 089 8hg
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -181 -1 193 593 -2 654 276