MEDIA BIZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010
1 SPOLU MAJETOK 10 113 569 888
33 Obežný majetok n5 7tm 0hx 4wx
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 8 8
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet t l
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d1q 1fe
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet a6f gzl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 4nq 9x8
65 Iné pohľadávky l31 l85
71 Finančné účty qc q4s yj hpz
72 Peniaze x mlq gg fnh
73 Účty v bankách h 7k6 ey 1zs
PASÍVA 2009 2010
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xq 359 h4j 93f
80 Vlastné imanie x k5z e1 lli
81 Základné imanie súčet 2 7ju y sd1
82 Základné imanie h f6l 1 3z7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -s px9
99 Neuhradená strata minulých rokov -6 rn3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o ivx d qqk
101 Záväzky c 5pu zqo fyu
102 Dlhodobé záväzky súčet at
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8t
122 Krátkodobé záväzky súčet a b32 zkv ziq
123 Záväzky z obchodného styku súčet g6s yhr
131 Záväzky voči zamestnancom f 0ik
132 Záväzky zo sociálneho poistenia giw
133 Daňové záväzky a dotácie l wix
135 Iné záväzky t 9e1