MEDIA BIZ, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010
1 SPOLU MAJETOK 10 113 569 888
33 Obežný majetok n9 kw7 rfi yhz
41 Dlhodobé pohľadávky súčet z a
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet v f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 53g 5ov
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ux9 dpe
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku mnh nsn
65 Iné pohľadávky jlo e2z
71 Finančné účty kk g8o mv n7y
72 Peniaze a urc ng qas
73 Účty v bankách t q7c zx xec
PASÍVA 2009 2010
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY nk 340 i1i lta
80 Vlastné imanie u q78 r8 z3r
81 Základné imanie súčet q 8c1 2 btj
82 Základné imanie r 5n2 v t74
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -l pqq
99 Neuhradená strata minulých rokov -u whx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -o 9a5 f nae
101 Záväzky 1 0sc xt9 1jk
102 Dlhodobé záväzky súčet 5r
114 Záväzky zo sociálneho fondu wb
122 Krátkodobé záväzky súčet e m9s 40w 0gf
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5yd 3bg
131 Záväzky voči zamestnancom 6 j6p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1bl
133 Daňové záväzky a dotácie 0 wwh
135 Iné záväzky v 9zu