MEDIA BIZ, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q acs hut
5 Tržby z predaja služieb 6 325 288
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti h0k 2gc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu w n8s k bck o3i
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tqr
14 Služby f 6ah 3 n2k z22
15 Osobné náklady ew 4gy
16 Mzdové náklady sy ydw
18 Náklady na sociálne poistenie 6 012
19 Sociálne náklady pj3
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fb7 yse
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -j 3u1 nk b54
28 Pridaná hodnota -s a7z d6 h4k
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z5r
39 Výnosové úroky eic
45 Náklady na finančnú činnosť spolu bc txj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r6 mii
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -rn -7b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9 830 0o ehe
57 Daň z príjmov m 9tk
58 Daň z príjmov splatná s 8hm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 527 7 053