MEDIA BIZ, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet f qfh mie
5 Tržby z predaja služieb 6 325 288
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xv8 1by
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e gve t uz4 8uv
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok yf3
14 Služby b iwp 9 ag6 w7q
15 Osobné náklady i8 s0l
16 Mzdové náklady s8 1d5
18 Náklady na sociálne poistenie 6 012
19 Sociálne náklady ojt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a9f xxj
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8 bn9 bd 5rn
28 Pridaná hodnota -p b8a s2 8iq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jdb
39 Výnosové úroky yho
45 Náklady na finančnú činnosť spolu im fvp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i2 8kg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f4 -6u
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -k 5ux uw 3bu
57 Daň z príjmov f 074
58 Daň z príjmov splatná e qwy
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 527 7 053