OMEGA 3 SK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012
1 SPOLU MAJETOK 5 971 986 4 839 4 777
33 Obežný majetok i 3lw 78g k qgn p 21y
53 Krátkodobé pohľadávky súčet whl
63 Daňové pohľadávky a dotácie dbt
71 Finančné účty g zg9 4sq d 59n s ylu
72 Peniaze u kvx t b8e
73 Účty v bankách 1 w8n lab uj3 j41
PASÍVA 2010 2011 2012
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s 7ih jbs p 6ah 3 d7v
80 Vlastné imanie 5 t55 6 y8e r 8s2
81 Základné imanie súčet 5 rv8 6 458 a 5ez
82 Základné imanie i nre e 58y 5 yz1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -bxw -xs8
98 Nerozdelený zisk minulých rokov zde
99 Neuhradená strata minulých rokov -ave -wre
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -emk 9c6 -19
101 Záväzky r jde pjw
102 Dlhodobé záväzky súčet g 0ml 6mi
114 Záväzky zo sociálneho fondu e acx 61c