DAMATA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 6 868 463
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k4q ssh p a63 pzp 4 67t ugi 3 dsm 136
3 Tržby z predaja tovaru h5 vlt 3cn dmd kox aa8
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov u 53c u1m
5 Tržby z predaja služieb 397 043 1 318 507 6 692 455
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu vw8 la m1s ef exp
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti cmm 8ux
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu jnm jch 2 g2u 7lz x yjw qnp f mvk cya
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 100 320 129 162 792
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6o xix 3ka c8u g eib 5z tbg
14 Služby 00h eix q58 8w6 u 1sl q3s 8 pvc uvn
15 Osobné náklady xn9 c 7wh
16 Mzdové náklady e7 6 h7m
18 Náklady na sociálne poistenie 1 1 656
20 Dane a poplatky ko f7w dgf lx8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v 1d6 z c3e p 309
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i 9jn k 6e4
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d l1i w zja n1 p77 si elu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n 3mf l8t u 2pa nyl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti efi s s9c ab e06 wu kuq
28 Pridaná hodnota a bqa ep w1d pp mvp qf dnx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8a meb t4d j
39 Výnosové úroky e s j
41 Ostatné výnosové úroky 5
42 Kurzové zisky 1 zo8
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti jgj w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j04 6 qz6 h kpd c0 o3z
49 Nákladové úroky a74 5 oum hm hps
51 Ostatné nákladové úroky w pj6 1s hfo
52 Kurzové straty q 6re ub
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bkj wcf tu8 l2 lqq
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -trt -fjl -w vb5 -8r pmu
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením y j pww ua z5t 8b jd2
57 Daň z príjmov arr v 8vu w rii y rkn
58 Daň z príjmov splatná wgl l euc 9 ctm n cl6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -160 2 118 8 340 19 044