DAMATA s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014
1 Čistý obrat 6 868 463
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xe1 43r a vtz 4kg t 412 96h c qnp s8s
3 Tržby z predaja tovaru pn b93 0bk 3o5 mkk qnk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g wuc vxu
5 Tržby z predaja služieb 397 043 1 318 507 6 692 455
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e1o cg u6d 89 3qb
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti uhn vk0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu atq kjx k 8wd 93h m 2m6 32b w s0k iga
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 4 100 320 129 162 792
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1n zms 0et ja9 3 ow7 d7 b2h
14 Služby 0yr lu3 1rp g19 g rhe 4mb 8 5wg 3dh
15 Osobné náklady tva t wl2
16 Mzdové náklady go r bjz
18 Náklady na sociálne poistenie 1 1 656
20 Dane a poplatky 77 t6m 2a4 jv7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r dl3 8 bvn l rmz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k 9xw r t30
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8 4bh 2 6eb rr frk h6 vvv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6 zkv k1w v qks 05v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti uju d 459 il q3c hq 26q
28 Pridaná hodnota k 7pq eo zdy uy yqg 35 5fl
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bq lo1 v8g u
39 Výnosové úroky 5 m w
41 Ostatné výnosové úroky m
42 Kurzové zisky w ssp
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5pe 1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5y0 p 1ax r vxp 2i 46z
49 Nákladové úroky rb9 t 4d4 q0 fd3
51 Ostatné nákladové úroky 2 9yt l3 ig7
52 Kurzové straty 0 6zk dx
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m5m lur 5b4 8v ugm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -v96 -mnb -h mv4 -xu in3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c b if8 f2 d2p d1 y4c
57 Daň z príjmov qpl 1 hc1 o n8o 7 edl
58 Daň z príjmov splatná p51 r 8nf 7 iqp t q59
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -160 2 118 8 340 19 044