RF - POOL s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 174 552 172 579 187 669 203 636
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 txq l5 84s 28b xok xwk xng xu7 wey vku 99y 93p cju hk6 nj2 kzo
3 Tržby z predaja tovaru gz dvv
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov ec xx9 8yu xs5
5 Tržby z predaja služieb 9 277 164 179 174 552 172 579 187 669 203 636
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu l ut8 z vuk f n1f
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti all m5m 7su k nzq 2d qic h8f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 2 6ng la msr 67z 6wu 7tb vsp szf d3h 5bv cku ca4 hyb 2kx 22y 3 v8b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 861 13 130
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 rjm dc jd2 0i ku3 uo9 ia1 tmn eag pw6 u32 vz6 kyl nvd 7f8
14 Služby e ars 54 d9k m7 6kr ya plt ry llr xi td0 iv 9yt 7y 84m o
15 Osobné náklady 7hr 6a2 0gl s66 k dzo 1 php
16 Mzdové náklady hqi yg6 7gg 9lb 1 51j t owd
18 Náklady na sociálne poistenie 8 132 122 90 906 1 100
19 Sociálne náklady 1g 62 8op y9s 43p
20 Dane a poplatky efz yr zd0 3e8 kyp fuu b7q h6t vhf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w wfj m 7u0 i sp2 s hm9 q 60u c dag
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c gr4 v 859 3 6ah r onm 4 qce
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu c 5us c ukh lc v4s
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť blz jdk j llu a 83u g pr5 7 lll -u t z7v
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -0fi f qix kx6 h y6s b g94 w 45n 4 y4c 9 l3g -f mmu
28 Pridaná hodnota gxd -4 1vi v sxi x v9f sa lz4 1m v79 7m 1ie a6 h2y -r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q 2 b k w a
39 Výnosové úroky k n c p q l
41 Ostatné výnosové úroky 0 w k a
45 Náklady na finančnú činnosť spolu tf dzy niw w qpi 2 35q t d5l 02r e fke pd
49 Nákladové úroky st3 6fk 8hj j b r8z
51 Ostatné nákladové úroky mpn ahi s5v p 0 0md
52 Kurzové straty qk r9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť bv ff3 5bs m24 esn 7 m5e 5y7 e m2c k8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wv -m1d -r01 -d fh8 -p phl -8 u4g -z50 -s 4lq -m5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -fog ec5 3kl e 97g q i1t q b9r w w35 -i grn -x rpr
57 Daň z príjmov 0po a91 k2u f 7mx m xwp z bfz n jig
58 Daň z príjmov splatná yq7 kx0 huf q gta w mew d b8n 3 2lv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -322 763 142 759 6 078 3 531 4 251 -3 616 -2 574