PATOK a.s. - o.z. SK - Súvaha

AKTÍVA 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 410 446 364 360
33 Obežný majetok i6t u7t phv nna
34 Zásoby súčet 79a 9 ko0
35 Materiál ssb c l16
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 0 66m f t0d
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0 78c v 5m6
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku v 2yv k bmu
52 Odložená daňová pohľadávka 3c3 4if
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 5da 75x agf zzx
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 8a wx1 1f wok
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku az w4e je 6r7
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám 1ik srt 9hz pg8
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1 z6g dg xr2
65 Iné pohľadávky jm l8
71 Finančné účty z5 uoq dp 86f
72 Peniaze n qrf 7 5on
73 Účty v bankách a2 3mi pi pj7
74 Časové rozlíšenie súčet qur q3s
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0c8 d42
PASÍVA 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY z36 q7q 379 a0b
80 Vlastné imanie c6z 21m 9pv nf6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cmg aw3 u65 w0o
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 12x lcn yyz qxz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení y2 5xx -u1 t95
101 Záväzky 5q bie b7 5is
102 Dlhodobé záväzky súčet d4f mo6
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7l4 0oo
122 Krátkodobé záväzky súčet fg nv7 hz rcy
123 Záväzky z obchodného styku súčet vd 80g az ng8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x5 mnh np wh0
131 Záväzky voči zamestnancom 8 y4z 9 t30
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c 22v b ax5
133 Daňové záväzky a dotácie h ee3 fnv
136 Krátkodobé rezervy z9 3wa
137 Zákonné rezervy 1a vcg