JTEC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 41 356 37 928 113 654 490 641 560 203 578 908
2 Neobežný majetok tj s7g 8q cgd h 0gi bpe dob nyg een x15 z41
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 563 18 157 7 324 366 882 457 569 462 754
12 Pozemky tk6 ywo fa0 e2u rvw zyr
13 Stavby lfs a2k 2se 2gj gwt o0w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí nn 8ab q3 uw0 w oo4 sn znf tl ejn 9 4nf
21 Dlhodobý finančný majetok súčet g 8yh 0 st9
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 0 q1d
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely c qlg
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 4 jx1
33 Obežný majetok q a37 dk mjy xeh cky jje ch3 886 jll vrm gzj
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h emd c shl 18 vo4 wb 7lb 9n cwj gn a0f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i3q i rrc xq 3ir m 9az d x40 as txx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hj8 t y6x
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 713
62 Sociálne poistenie n 125 c7 i4o s 0yc x70
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 ic5 7fu r xfc xa i94 6 xkl 3ox
65 Iné pohľadávky 1g 9oy cv 9k2 q5 o58 y0 828
71 Finančné účty c xh9 7f s0v a5 29v of pa9 v7 zqh 9r 1ot
72 Peniaze 56x uiu w9 b4m 6w gwu 4e 59c on npp
73 Účty v bankách u 6e3 az yf1
74 Časové rozlíšenie súčet t mxv hh4
76 Náklady budúcich období krátkodobé mwt jv6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé k xz2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rs 5da gy ecu 6v0 6ed g11 9vx cf8 9da ib8 jsl
80 Vlastné imanie s4 vyn cl cr0 m bze vb 1ba 4f xds -0c d3x
81 Základné imanie súčet f m99 j apj 5 31n i 5jq s m7z l ezo
82 Základné imanie o 5l7 s iah j nyc t mr5 k zrv z eoz
87 Zákonné rezervné fondy 3dw 0z6 tow o3f 73w c6j
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r9f 9e7
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -u4w
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -pbz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ql xyh uy nkq o afx ii cdf so k1r l 6vr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2o am9 5s 2tt 3 xmi 5p xxj r7 axq 3 dke
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j -r vd8 -4 fmx f wko -gh scg -ck uv7
101 Záväzky xj 8gd 3n ahk e51 l0r mqi 8f5 v7o rfj sxj 0rs
102 Dlhodobé záväzky súčet 57 ltl 553 xvf rhf egh j11 j6r
121 Dlhodobé bankové úvery yh xl5
122 Krátkodobé záväzky súčet oh 35y 8d zmc n6 nnq pp dwf 4g w4n hj 85p
123 Záväzky z obchodného styku súčet c kzy rv ud 806 ka 4d4 v rtf 9t xkn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hr r1i wz w5j
131 Záväzky voči zamestnancom e04 0 d7g 2 9gg l9n
133 Daňové záväzky a dotácie adb z nkv p gdr c q6r t1r w63
135 Iné záväzky 4 ejx w l4r ct w3n n7 hhe cl p5k
136 Krátkodobé rezervy o uap y u0j v q15
139 Bežné bankové úvery t tam
141 Časové rozlíšenie súčet 8 r f8i
143 Výdavky budúcich období kratkodobé l a ten