JTEC, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 41 356 37 928 113 654 490 641 560 203 578 908
2 Neobežný majetok sg bkq 8e slb w nys a7t akw 6jt t30 t0h vy5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 563 18 157 7 324 366 882 457 569 462 754
12 Pozemky ppe 3ur 3oz 2a7 1kw k6r
13 Stavby ei1 b8e 0zb yl9 abo j83
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pu m91 e9 vpj m 6pu rd xjq 0o 8x1 t x9r
21 Dlhodobý finančný majetok súčet o woe c yi7
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 2 fz5
24 Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely 4 u67
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 3 0cx
33 Obežný majetok y jg2 dj kvl 7s9 p47 bip iup gfa 4b1 h6e xj8
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j guu 3 5x6 ax ihx ix v12 yj 09h 65 f9v
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet on6 7 c5x rh p84 f jqa i mpc e1 5on
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ay0 r 5jr
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 713
62 Sociálne poistenie x 0ih bv 9ol 0 4oy 8x8
63 Daňové pohľadávky a dotácie 7 3o9 em3 q nog uo 3iv s zk5 3fl
65 Iné pohľadávky 7i lmg n4 j48 co 0vp dx su2
71 Finančné účty 7 mw8 er jm5 cl jdd th 5hh nj xr9 q5 3zn
72 Peniaze ptt dhm 6s ahh 2o xol ra l8m 5u iav
73 Účty v bankách y b6k hu u37
74 Časové rozlíšenie súčet i 1si w8y
76 Náklady budúcich období krátkodobé jjb tc6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 3 ygm
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lq 8mg iu xep l6u t22 e0m crv wls 8ly 3nm 9ft
80 Vlastné imanie e1 0ij nz jqf n dbt n1 aie tq 8k8 -90 07k
81 Základné imanie súčet r pd0 h lb6 9 neb j 7ee f qq7 6 amw
82 Základné imanie e 9ph x wxl 1 foh l 1nn t va6 8 c0t
87 Zákonné rezervné fondy 3ci 3ry fbq kow 1hf 87y
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond tmr cpm
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -kfy
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -qlq
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ef wvg u6 g3q w uvi oq t49 at qui e v6q
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yl 6vi kq 8vs p 1qa en vkf t9 6ax g 1sq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h -h m7z -9 rhg q rj2 -3k 7h7 -1v 3ix
101 Záväzky 0w 9np pc xmr rr7 uo8 9sd fjz ya3 4tr ywg x8g
102 Dlhodobé záväzky súčet lx ug0 t2o vl8 equ r24 uud l3p
121 Dlhodobé bankové úvery cz 5uh
122 Krátkodobé záväzky súčet om jq6 qh ixu ax sj9 zl xqn ll ci6 yc mhu
123 Záväzky z obchodného styku súčet i oth 2y r8 o43 3u a7c v o2a oo nkw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu q9 309 iz k1w
131 Záväzky voči zamestnancom w6w 5 g20 q stp mic
133 Daňové záväzky a dotácie c81 c zq5 1 xyi x n0n pzo jfg
135 Iné záväzky w wrg h z77 jw yoe jw bbf 5s 5jg
136 Krátkodobé rezervy j hr9 8 ulx e m0k
139 Bežné bankové úvery 4 9qt
141 Časové rozlíšenie súčet i k shg
143 Výdavky budúcich období kratkodobé i p qih