Lesprix, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9l naw 4 t5o 8n wi4 0t kqi 74 gax o w4o e 2wa
5 Tržby z predaja služieb 22 000 6 096 25 431 37 572 32 283 4 511 1 037
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t 8uu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5w jfu 7 wgf m9 8zw 6w ad1 3i voz f mf5
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q wdj 0dc p 04h vv rnl 6 5ib lg
14 Služby ly hgo k kin rt 8ue fk p3y 5c rqa w vop
15 Osobné náklady b ejd b d6k j 29f
16 Mzdové náklady 5 7p8 5 idh 1 v8d
18 Náklady na sociálne poistenie 1 497 1 687 27
19 Sociálne náklady 00z
20 Dane a poplatky ytm 3x e rke ptx
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0jf r68 0nt 38
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku rrt pgq 9ay lm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu s 465
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti eeh p3x 8n8 e0n n 4iy 8v7 k yji
28 Pridaná hodnota oyw bsq eg2 1 xog nw plt m su9 5 na5
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7
39 Výnosové úroky q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu vf 91 aab 76 xc5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť v3 20 gqy fd 618
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti h -bz -85 -e0k -0n -5vg
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 43z ye am pgo z epl 0uu p 9oz
57 Daň z príjmov 52 5sh l7f mnw q3v
58 Daň z príjmov splatná y7 dpv hsh dhi no5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 286 50 17 -513 3 259 -129 557