Lesprix, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vp jpf 9 el3 3b 47r 61 ezp fd pca e duh u 4ln
5 Tržby z predaja služieb 22 000 6 096 25 431 37 572 32 283 4 511 1 037
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu g tiz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu kt bi7 0 l2w fq kui j1 003 tm 6lu p kh2
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 fy3 ujb 4 ucq lp a88 d fb1 3b
14 Služby hv kyf y 6vm ht 1so y0 6h7 5f vk2 o 3rs
15 Osobné náklady o 2rq l sec j r7k
16 Mzdové náklady 0 sew g elu c 0p2
18 Náklady na sociálne poistenie 1 497 1 687 27
19 Sociálne náklady 2ij
20 Dane a poplatky kui ky g 5dd j86
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2ow v66 9ck 2a
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qk9 81b bn8 6n
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 4 9ow
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ycw pf8 mnw sa5 p 7ol 87k 9 3ao
28 Pridaná hodnota gva jp6 2mv 0 1jq 54 uae 2 l54 h 8x9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q
39 Výnosové úroky q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 74 nr hj5 7f xxy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r3 73 jw0 h7 yhp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti g -yt -ua -e5z -4w -om9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ah4 yy 7q 4bl 9 npo wjk w vtq
57 Daň z príjmov x7 u4c mk3 qvt k2w
58 Daň z príjmov splatná 7t bta i82 isk lhd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 286 50 17 -513 3 259 -129 557