SH conglomerate, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 52x unv
3 Tržby z predaja tovaru ftp mik
7 Aktivácia ck m73
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k gsp f8o wsh
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 938 859
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x yjh
14 Služby re xvk bm0
15 Osobné náklady s ecv
16 Mzdové náklady t rqn
18 Náklady na sociálne poistenie 1 800
19 Sociálne náklady t9g
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e52
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6g5 3hu -8xs
28 Pridaná hodnota -kep 2zw -jhc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f3u
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 0ja
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -jb1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -3cd ofz -fxk
57 Daň z príjmov whi
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -283 643 -1 080