SH conglomerate, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2015 2016 2017
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet cj2 u3o
3 Tržby z predaja tovaru wfx 2op
7 Aktivácia ih 673
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o tzw vql g4n
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 938 859
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t 13c
14 Služby n1 7f0 gw8
15 Osobné náklady a n9g
16 Mzdové náklady m c41
18 Náklady na sociálne poistenie 1 800
19 Sociálne náklady jao
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l68
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -a1r 9tx -2ef
28 Pridaná hodnota -c6j ovv -uz1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b8k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť iyg
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -tl2
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -m8p 174 -n4r
57 Daň z príjmov l06
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -283 643 -1 080