O.K.R. motor, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 148 470 821 808 704 697 1 126 923
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 0 9ay t4w 76d an6 8eq d2y 6 88l tsp
3 Tržby z predaja tovaru s zqs i0s a6s ywx 7n8 591 r olu fuu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti z mk6 r rtk m brd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu fe g6f l hqr uot tgj g3t 7lo kmj b t6j biv
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 570 1 096 380 801 795 686 073 1 077 188
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok po 1pu u8 del o nw7 4 8zy
14 Služby gn 3fb i qu3 e axy 8 5q0
15 Osobné náklady l 0rv fp epl
16 Mzdové náklady h tam gz vzg
18 Náklady na sociálne poistenie 2 415 2 735
20 Dane a poplatky 79 7ux f jtt
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku jc 4av
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku m8 04h
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -h3 mn2 vbj dzp 3 2wg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -hs sra v 9ja i xhl k 28w ye cd7
28 Pridaná hodnota -9a oq0 -lpw -i 8nk in d19 yx qrf
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5 0 5 rq
39 Výnosové úroky o y l v
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 5 t o c
42 Kurzové zisky qs
45 Náklady na finančnú činnosť spolu azk a43 5 bsa n 7dq
49 Nákladové úroky 6zr c c7j
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky zrj n ngw
52 Kurzové straty m vz ob qdl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8d7 jsq sqg l2f
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -m1x -ibx -m moh -o 3t5
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -jc 32c y 90i y wsc j jqv n7 ajp
57 Daň z príjmov f 37r d a0j 5 b67
58 Daň z príjmov splatná q 984 s eg5 n eor
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 570 8 823 739 30 10 126