O.K.R. motor, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 148 470 821 808 704 697 1 126 923
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet d t3b ilv db0 p8k hz8 r5j c yho wlx
3 Tržby z predaja tovaru d 7dr mop 2u2 r98 v90 tzo 9 44g g23
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m wgl 8 klq g e5s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu eq 48f d u83 epx 15j ccp gzd erx 0 xlg 2ln
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 570 1 096 380 801 795 686 073 1 077 188
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok mj eth ix vg1 o ikz z 1kf
14 Služby 1q kj1 w j9q d l94 v 0c7
15 Osobné náklady u mvd t5 h77
16 Mzdové náklady p 097 sl 8nb
18 Náklady na sociálne poistenie 2 415 2 735
20 Dane a poplatky bk vso y 45a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0z 0b5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1x b37
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -ao knl 6dt 25v b x5g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -co mob q gxw e j0n f i2t l6 aqu
28 Pridaná hodnota -4e auv -9l5 -1 eud wq ig5 f7 b34
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d e e w8
39 Výnosové úroky 2 y a 0
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek e q v 0
42 Kurzové zisky fy
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9e2 8y9 a h7i d e4m
49 Nákladové úroky nr6 r ulk
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky dhl c xiq
52 Kurzové straty x pr mb vk7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vwm ysk 4bs x9d
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -haa -912 -3 b2w -b 6i6
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vl bq7 b x2s n 8e5 c 358 lt foj
57 Daň z príjmov r hh2 o 5ld 5 6ez
58 Daň z príjmov splatná h rtr v 898 3 hph
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 570 8 823 739 30 10 126