O.K.R. motor, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 Čistý obrat 1 148 470 821 808 704 697 1 126 923
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 4s0 y2x vck 6fm e8z cp6 v k0m rp0
3 Tržby z predaja tovaru 8 1yf ekx r4i za6 x0p bkk 7 9bg zdg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 3 2ln g 7v5 d i5x
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1n nuz r mm3 xic 3su ngr inh s2g i zkf 2xa
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 12 570 1 096 380 801 795 686 073 1 077 188
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fc jda en urh c d7a o 611
14 Služby 3m f5f 5 x1q u dcg 2 yih
15 Osobné náklady b bh2 58 04b
16 Mzdové náklady y djh aq wls
18 Náklady na sociálne poistenie 2 415 2 735
20 Dane a poplatky jg pso 2 1ic
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku eg x0q
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku js 20r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť -f4 v76 zbi ego c f3s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -qx asx y 752 j l7n d dtm f5 444
28 Pridaná hodnota -jn y0v -j3b -b yw0 lm aod pz dk0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l a l 6i
39 Výnosové úroky 7 z 6 4
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k 7 a w
42 Kurzové zisky l4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0kw ed6 j xm1 k xgi
49 Nákladové úroky kr6 q mgb
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky lf6 2 84x
52 Kurzové straty a so iz k4k
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť uts z42 v9p x7o
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5yj -jej -r 0hx -k jzo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -vo nq2 m 3gl i u2x 0 zf0 tu 5qh
57 Daň z príjmov w ph7 v cnd w gsl
58 Daň z príjmov splatná w 8hg w mif w mjq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -12 570 8 823 739 30 10 126