Ecomarketing s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 5d trb qz jhp ej ee3 vj emg z 6sh xu etp x wm3
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov g0 hi7 vc 9p7
5 Tržby z predaja služieb 18 197 16 340 18 963 3 179 1 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qrn
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti xxb x 3ko myi hu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu cu jjl 6k 0gg iy zq8 tz clt 2g 898 h7 paa z upu e bgk
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok h37 g x76 1 ms5 k rx7 8 68k x 536 q lmq
14 Služby zc clb 9c 5j2 7f gsm 6u qo2 t s8x 0 k6d c npl quh
15 Osobné náklady 9 bvz 5 a86 v 7u0 0 tdm
20 Dane a poplatky j5 knw koi eo0 rly 6dm ua3 ly
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3t1 x p3j m sm8 w uz2 q 7pc z 42p u 796
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0ew cqx 260 rfb xxq m5
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti d jak o hjq -b yqo -t l3h -61 9cu -m rsn -0 ook -o alt
28 Pridaná hodnota 0 2o5 i 3t0 -5 zjt 2 0lm -m puv j pak -u 06l -g0j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d
39 Výnosové úroky c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu qq 40 9q 5c ri 7c xh 1a df 4f
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hz q0 o3 14 p6 g1 sb nv 2z kz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -cx -al -pp -tb -ax -sq -9y -rq -h4 -zx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -zy -55 z so8 2 wf1 -1 usk -s 57o -ye zxu -o j1l -9 zsa -r 9zm
57 Daň z príjmov o09 bld wqs rnq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -42 -35 1 237 2 939 -10 071 -3 544 -14 884 -3 422 -4 862 -3 705