SZČO s IČO 46107070

Dátum vzniku
01.05.2011
Predmety činnosti
  • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických (od 1.5.2011)
  • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo (od 1.5.2011)
  • Poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá (od 1.5.2011)
  • Poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve (od 23.5.2011)
  • Výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 23.5.2011)
  • Revízny technik vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B v rozsahu: zariadení na: Bg - rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do tohto potrubného vedenia s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 MPa vrátane okrem potruboného vedenia určeného na rozvod acetylénu Bh - spotrebu plynu spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín (od 26.3.2015)
  • Opravy vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: Bg, h plynové zariadenia na: - rozvod plynu, a to potrubné vedenie určené na rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia zaradeného do potrubného systému určeného na rozvod plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane s najvyšším pracovným tlakom plynu na vstupe do 0,4 Mpa vrátane okrem potrubného vedenia určeného na rozvod acetylénu - spotrebu plynov spaľovaním s výkonom do 0,5 MW vrátane podľa STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 12007-4, STN EN 12327, STN EN 1775 a spotrebiče s výkonom do 50 kW pre médium: zemný plyn (od 30.4.2015)
Dátum aktualizácie
14.02.2020