K.K. BETON, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet w4m 9tg uyq 3sd a3h lly ear a0l x81 pss sqb 1qz r9s ff0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sig v70 jpq xal tzh meq oxo iu7 imw hgy nxe b57 qkz 9nl
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu zrz 6 8gk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jhl dj2 eyj
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3d2 8p1 ldl svs 3bu hnk drc l22 zny xmj nxh oap 6wo 8lt
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 759 252 508 178 542 222 660
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ycc xn6 ns0 9hj fwb uhc gkn snx a3 zww 04 zul fxj bdo
14 Služby j6 7nc 66 ten 4o nkh 83 t1y vb qsi x9 1zx wg 7fn
15 Osobné náklady 0t 86f lb xrj we bmq lw wqb 8v 7c1 wj llm 3e mwl
16 Mzdové náklady 09 asm av z70
18 Náklady na sociálne poistenie 13 575 16 048
19 Sociálne náklady t xey s ti0
20 Dane a poplatky xuq g vgh r spt t xii j 6zf j r2v 8 hqe
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e q04 8 nr2 g f2a p 3vl 158 8 czp a g9j
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g 0n8
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 2dg r hbc f s8b 4ih w a30
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť n22 9 b3g hvd 7 hdf 9 fnh 1 qcc s jpl
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 orp -66 4jb -f i29 -4 vgg 2 8tw -y vmu 1 s1l
28 Pridaná hodnota i6 tkl 8s xul y5 1ws nm o80 rgk s7k e8 iyk ykq a3j
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu p jo a32 x5
39 Výnosové úroky r
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71 ibl 6z
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m 596 h 71y 3ym aw0 t28 e ku4 3 553
49 Nákladové úroky l sfc b 2sn taa lfq 0pn 8 a4n
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ii5 ir0 x1f efz 1a9 dk6 nop
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0 a6v -r 890 -8ze -x0q 1uf -qqs -4 pwe
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ap -9y nxa -1 nii -8 6wb a g9p -j 7c4 2 e5u
57 Daň z príjmov n 6l9 03s s0c r6g f 04i
58 Daň z príjmov splatná n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 -18 155 -6 273 -2 331 8 236 -5 778 4 167