K.K. BETON, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet i4o l6c oiz 90z 969 g9v 3i7 8zf 8jg nce p6i hcj s2g c0w
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov uu8 ji9 f3g mc1 ihs za1 ioh 42w ck6 il7 z59 sjf g4r 116
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ezy y syi
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2u7 4xr xgn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu skp yy2 2pk uxl w8i lmu 622 sik 30f qpp jy2 lg7 2ce f15
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 104 759 252 508 178 542 222 660
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sok vt1 vpc r1i 359 55b 2z4 926 tt zeb nt 0lq hwp thp
14 Služby yl 9jk 4h 4rg ut qqh vx mjr 0y 2ue e6 tjf fv 94i
15 Osobné náklady um egv op 1vx y1 40u fx 3ub dg nj3 c1 20c w1 k70
16 Mzdové náklady xh gyr
18 Náklady na sociálne poistenie 13 575
19 Sociálne náklady k aru
20 Dane a poplatky lyk o mct 7 yaa m il7 r 1c7 i r4s c j7g
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q maa a cyb o b2p 9 a9j wh4 p q4d n bzx
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu d hw7
25 Opravné položky k pohľadávkam s 24h u otq k oi8 270 b k3r
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť x7r c jqt loi n 96j j zoo i exl c 97q
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 1jh -1g 62u -9 mou -o s8i 8 iie -l gzn n fw0
28 Pridaná hodnota de 5u5 3s 5ve xe vih 2h llo 8mx god t6 q53 l0w 9c2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu b oj 70z rb
39 Výnosové úroky c
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti h4 2w3 1h
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7 87u r 2um tnp rje l9r q oq8 u h2s
49 Nákladové úroky 2 dci 3 2ye tmf oop f0l b sry
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fkp 9s8 eiy 85r h7y go3 a9t
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a nbh -6 myj -qng -7xh 0qu -esg -j dye
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7i -c0 781 -g 5fv -m 8tn k 4po -w qhs m 5mx
57 Daň z príjmov v oxp jvu rnu 4ps 7 yr3
58 Daň z príjmov splatná 0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 23 -18 155 -6 273 -2 331 8 236 -5 778 4 167