VEGAMAX s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011
PASÍVA 2011
80 Vlastné imanie -gx u47
81 Základné imanie súčet 9 fas
82 Základné imanie n 79e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fo set
101 Záväzky dx 8yt
122 Krátkodobé záväzky súčet ec avs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6p 933