WinStyle, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t vz9 i gni x v38 gt ofz ne 0o2 vz log hh u9p
3 Tržby z predaja tovaru 2 eda o3z f 64f zrx 3e fsz yl gut 5a msf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov e dk1 kv uee 9 cva
5 Tržby z predaja služieb 870 4 449 541 3 954
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu az2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -z
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu p lzw 2 3gw z llo 6s u5a be uxy ll hhk c1 6ss
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 094 673 4 025 290 16 204 22 610 69 965
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ujk gkw s 09g sns 2yz n 46y
14 Služby l3h y1v c x2y i mpn v am6 j e26 z g90
15 Osobné náklady spz s 92s w 8ly 5y e8x
20 Dane a poplatky gy 7g u6 3gj 6z2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z snc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wl -gs icq 0vz
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0e4 o5e g utp d lk2 2 v24 -m z3w -t cvc
28 Pridaná hodnota bb4 npr e sye h e3l 7 9u6 8 366 vk zip
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0
39 Výnosové úroky o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 l ht bqm
49 Nákladové úroky ptc
52 Kurzové straty r7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r l kx x6p
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti w -j -d -x4 -h9x
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ixx nuf 3 6lo 4 90o f 82g -s mtx -8 wj4
57 Daň z príjmov dm 12 keq d 900 48g 69s
58 Daň z príjmov splatná 5q e6
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 820 113 1 017 5 930 1 316 -4 390 -2 308