WinStyle, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet q 7ur g fh0 z 5v8 l7 xxv 55 vae n7 wj2 r6 kvq
3 Tržby z predaja tovaru f tg3 mau r 45h hw2 wn pkq rd l87 nb 8pk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov v byf li nls 6 1jp
5 Tržby z predaja služieb 870 4 449 541 3 954
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu aie
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -y
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n 5fc b a10 9 khv tk i0b gf 56u gv d3v ou 5c2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 094 673 4 025 290 16 204 22 610 69 965
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok zll jsy y 8l3 u28 rdc f pn3
14 Služby ird 1ki v dnp 5 9q1 t rnl u 7nf s 6jw
15 Osobné náklady auc x lqq 5 1gv no ok8
20 Dane a poplatky 8c cz sk pb5 3df
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t q9m
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť v7 -c3 4au un0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s9l stw q qb6 2 z14 l 1xx -u oi9 -e 1r5
28 Pridaná hodnota ll0 ixn x xpa m jev t cxi a 5on ej 4h8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r
39 Výnosové úroky 0
45 Náklady na finančnú činnosť spolu j c 8a sqx
49 Nákladové úroky 4kn
52 Kurzové straty i0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t q de 3i8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti e -f -x -az -45k
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7o8 bt8 m arg 9 eh9 o f9c -m 9pb -n abj
57 Daň z príjmov bo cp 24c e 9qu fzn 3t3
58 Daň z príjmov splatná 2h 4k
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 820 113 1 017 5 930 1 316 -4 390 -2 308