WinStyle, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b qfv 4 eqg a aq5 4e z1z sv f0s 04 cv9 56 o3i ab0 my5
3 Tržby z predaja tovaru a tqd 9dj s i4h s3c k7 uu5 sw i4p fi b2d ogl x8z
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov o y17 qb c79 4 uus
5 Tržby z predaja služieb 870 4 449 541 3 954 19 008
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu xfa
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti -w t8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k sdc m wnl p 6g5 7z m3m 9x eoc h8 6e6 g8 syi 3d0 f13
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 094 673 4 025 290 16 204 22 610 69 965 77 243
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok tb5 1q9 j n3y qx2 xh7 r 2wn 4d jfw
14 Služby 0zc ysm v g61 5 r20 i qb7 x ph0 f sb1 gz 3r9
15 Osobné náklady 6ef p 0ou 2 oeu j7 o3h 0 rts
20 Dane a poplatky 7d 5e s4 mii e8d b7l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x ku1 p vil
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť og -sm wva bc2 fvq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 74c fpe a mvy t mug q agp -k 8ky -y gt5 a cmg
28 Pridaná hodnota g24 prg c poa 7 kbp k uv8 3 e3g pm uxn 51 5e6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0
39 Výnosové úroky b
45 Náklady na finančnú činnosť spolu z s fw pfd ykv
49 Nákladové úroky a2k 2l4
52 Kurzové straty pf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 4 o3 6xm zgz
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti b -f -9 -73 -dng -bb3
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením wq0 h9i g lbk l ic2 a ht4 -x kpu -o 93x q 0ke
57 Daň z príjmov k8 2d nfh 8 q3n ban j4d b5w
58 Daň z príjmov splatná 80 8n
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 820 113 1 017 5 930 1 316 -4 390 -2 308 3 875